Gulsko­gen Gårds ven­ner in­vi­te­rer til dug­nad

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

Hvis du øns­ker å bi­dra med litt ar­beids­inn­sats, så ar­ran­ge­res dug­nad på Gulsko­gen gård hver tirs­dag fra kl. 18.00. NB: Du for­plik­ter deg ikke til å møte hver gang, bare når du øns­ker det og har mu­lig­het.

Litt his­to­rie: Pe­ter Ni­co­lai Ar­bo og An­ne Ca­thri­ne Col­lett kjøp­te går­den på auk­sjon i 1793, og i 1828 ble går­den fast bo­lig. Bygg­her­rens slekt­ning, over­la­erer ved la­tin­sk­o­len i Dram­men, Chris­ti­an Fred­rik Ar­bo og hus­tru Ma­rie Chris­ti­ane Ro­sen, flyt­tet inn. Si­den har går­den va­ert be­bodd av etter­kom­mer­ne. Ma­le­ren Pe­ter Ni­co­lai Ar­bo (1831–92) og ar­ki­tek­ten Chris­ti­an Fred­rik Ar­bo (1876–1951) bod­de her i lan­ge tids­rom. Går­dens sis­te ei­er var tekstil­kunst­ne­ren Inge­borg Ar­bo (1872-1958).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.