På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

«De­ad­pool 2»

6

«The Shape of Wa­ter» En kja­er­lig­hets­his­to­rie om en stum, kvin­ne­lig vaske­hjelp som for­els­ker seg hode­stups i et fiske­mons­ter som spi­ser kat­ter. Årets sto­re Os­car-fa­vo­ritt er en be­mer­kel­ses­ver­dig og sterk film, som vi bur­de va­ere takk­nem­lig for at Guil­ler­mo del Toro har la­get.

«Utøya 22. juli» Erik Pop­pes «Utøya 22. juli» er uten om­svøp en spille­film om red­se­len og pa­nik­ken til of­re­ne og de over­le­ven­de, en hyllest til det skjø­re sam­hol­det blant dem som uten å vite hva el­ler hvem som ram­met dem løp for li­vet.

«Coco» En re­spekt­full fei­ring av den mek­si­kans­ke folke­sje­len og de­res farge­rike folk­lo­re, som på vei­en ut­fors­ker te­ma­er man van­lig­vis skyg­ger unna i ani­mer­te fa­mi­lie­fil­mer. Om dø­den, de­mens og hva som skjer når alle har glemt at du en­gang lev­de.

5

«De­ad­pool 2» De­ad­pool 2 er mer di­si­pli­nert og fo­ku­sert enn for­gjen­ge­ren, uten at det går på be­kost­ning av den enor­me meng­den av «in­jo­kes», sar­kas­tis­ke re­fe­ran­ser, ab­sur­de gags og vit­ti­ge gjeste­spill.

«Man­nen mot strøm­men» Et pes­si­mis­tisk, sterkt sam­funns­kri­tisk so­sial­dra­ma om hvor­dan kor­rup­sjon gjen­nom­sy­rer alle as­pek­ter av hver­da­gen i Iran.

«Aven­gers: In­fi­ni­ty War» Ti år etter at Mar­vel-stu­dio­et kick­star­tet sitt film­uni­vers med «Iron Man», kom­mer en mas­to­dontfilm som sam­ler alt de har av su­per­hel­ter.

«Is­le Of Dogs» En fa­sci­ne­ren­de godt sam­men­skrudd fa­bel fra Wes An­der­son, om sam­hold, so­li­da­ri­tet og hun­der med høy­snue.

«Lo­ving Vin­cent» «Lo­ving Vin­cent» er en vi­su­ell sanse­opp­le­vel­se av de sjeld­ne, og et must for van Gogh-fans.

«Phan­tom Th­re­ad» Den geni­a­le kles­de­sig­ne­ren, og evi­ge ung­ka­ren, Rey­nolds Wood­cock (Da­ni­el Day-lewis) er en kon­troll­freak som har skapt sitt eget uni­vers med reg­ler hug­get i stein. En film full av skar­pe og minne­ver­di­ge kraft­re­plik­ker.

«The Death Of Sta­lin» Ar­man­do Ian­nuc­ci vi­ser igjen at han er en av klo­dens mest på­li­te­li­ge le­ve­ran­dø­rer av syl­skarp, sa­ti­risk og sunn po­li­ti­ker­for­akt.

«Ope­ra­sjon Mørke­mann» Den førs­te fil­men byg­get på Jørn Lier Horsts De­tek­tiv­byrå nr. 2-bø­ker er blitt en so­lid «påske­krim» for barn.

«Lady Bird»

Med «Lady Bird» er vår­en kom­met på kino, en rø­ren­de og ten­ken­de film om å blomst­re som men­nes­ke la­get av ord­kunst­ne­ren Gre­ta Ger­wig.

«The Post» Med to av USAS frems­te skue­spil­le­re i spis­sen er «The Post» blitt et ver­balt dra­ma der hand­lin­gen lig­ger i drag­kam­pen om sann­he­ten, hvem som har krav på den, og hvem som skal for­tel­le den. «Black Pant­her» Kan­skje den førs­te Mar­vel-fil­men som fø­les po­li­tisk re­le­vant (sam­men med «Cap­tain Ame­rica: Win­ter Sol­di­er»), og som er be­visst sitt an­svar både når det gjel­der po­si­tiv re­pre­sen­ta­sjon av afri­kansk kul­tur og ster­ke kvinne­skik­kel­ser.

«The Flo­ri­da Pro­ject» Livs­glad og sam­ti­dig tra­gisk fra un­der­klas­sen i rui­ne­ne av fi­nans­kri­sens USA.

«Three Billboards Out­side Eb­bing, Missou­ri» En film som tar for seg kreft­syk­dom, selv­mord, ra­sis­me, ra­sen­de hevn­be­g­ja­er, sek­su­el­le over­grep, po­liti­vold og grov mis­hand­ling har in­gen rett til å va­ere så mor­som som det­te, men fil­men er tross alt skapt av Mar­tin Mcdo­nagh.

«Dar­kest Hour» Ga­ry Old­mans si­gar­pat­ten­de tolk­ning av Win­ston Churchill er mo­to­ren i en til dels for­ry­ken­de po­li­tisk thril­ler fra Euro­pas mør­kes­te ti­mer.

4

«Or­dets makt» Fransk «feel good» på sitt al­ler mest for­ut­sig­ba­re, men fun­ge­rer i alle fall i hen­hold til opp­skrif­ten. En usen­ti­men­tal hyllest til kunn­ska­pens makt og kraf­ten i re­to­ris­ke ev­ner, som gjør sitt al­ler yt­ters­te for å va­ere po­li­tisk kor­rekt og ko­se­lig.

«Block­ers» Sex-po­si­tiv, for­doms­fri ung­doms­ko­me­die gir sta­tus­rap­port fra USA 2018.

«Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera» En farge­rik, sjar­me­ren­de data­ani­ma­sjon fra Dan- mark, ba­sert på den po­pu­la­ere barne­bilde­bo­ken av Ja­kob Mar­tin Strid.

«Ram­pa­ge» Fja­er­lett pop­korn-un­der­hold­ning, der Dway­ne «The Rock» John­son kjem­per mot en for­vokst, fly­gen­de ulv og en mu­tert kjempe­kro­ko­dil­le sam­men med en gi­gan­tisk go­ril­la.

«Vok­ter­ske­ne» En let­te­re sa­kral his­to­rie om de frans­ke kvin­ne­ne som sto igjen ale­ne un­der førs­te ver­dens­krig.

«Tomb Rai­der» Roar Ut­haugs førs­te Hol­ly­wood-film er blitt et sym­pa­tisk even­tyr med Ali­cia Vi­kan­der som en mo­der­ne ac­tion­ut­ga­ve av Pip­pi Lang­strøm­pe.

«Nors­ke bygge­klos­ser» En hu­morklas­si­ker er ny­fil­met til fin, lun og pub­li­kums­venn­lig moro med At­le An­ton­sen i re­kord­man­ge rol­ler.

3

«I Feel Pret­ty» En små­mor­som, kon­ven­sjo­nell ko­me­die om skjønn­hets­ty­ran­ni, kropps-press og selv­til­lit.

«Film­stjer­ner dør ikke i Li­ver­pool» En blan­ding av ro­man­tisk fan­ta­si og so­sial­rea­lis­tisk kjøk­ken­benk­dra­ma om dø­de­lig syk­dom ba­sert på Pe­ter Tur­ners me­moar­bok, om hans på­ståt­te kja­er­lig­hets­for­hold til film­stjer­nen Glo­ria Gra­hame.

«Sher­lock Gno­mes» Det mest po­si­ti­ve med «Sher­lock Gno­mes» er at den er en svak for­bed­ring i for­hold til for­gjen­ge­ren, og ikke på langt na­er like ir­ri­te­ren­de som for ek­sem­pel de førs­te «Smur­fe­ne»-fil­me­ne.

FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.