Til hjer­tet av Bus­ke­rud

Dagsavisen Fremtiden - - Drammen Quiz - KJELL BUENE

Da­gens tur­tips er en rund­tur på syk­kel til Kongs­foss og Haug­foss i Si­moa, som vir­ke­lig er i vår­mo­dus i dis­se da­ger. Ut­gangs- og ende­punkt kan va­ere både Dram­men, Hokk­sund og Skots­elv. Jeg fore­slår at du tar syk­ke­len med lo­kal­to­get til og fra Hokk­sund sta­sjon, hvor det også fin­nes ri­ke­lig med par­ke­rings­plas­ser.

Følg syk­kel­vei­en over brua og ta til ven­st­re langs elva gjen­nom den gam­le by­de­len Dyn­ge. Når vei­en mun­ner ut i fyl­kes­vei 35, krys­ser du denne og fort­set­ter syk­kel­vei­en på and­re si­den til Klomme­ste­in­vei­en, som du føl­ger for­bi går­de­ne på Kol­brekk til den mun­ner ut på ho­ved­vei­en, som du må føl­ge en drøy km. Ved Fla­ta som er den førs­te går­den etter bil­kirke­går­den i Bru­da­len, krys­ser du ho­ved­vei­en og syk­ler Øv­re Dram­dals­vei gjen­nom Dram­dals­går­de­ne til vei­krys­set i Kni­veda­len.

På and­re si­den av Kni­veda­len føl­ger du syk­kel­vei­en langs går­de­ne Sk­ar­berg og Fjer­ding­stad og vi­de­re inn til Åmot sen­trum. Her tar du fyl­kes­vei 287 ned gjen­nom «Korke­trek­ke­ren» til den vår­yre Kongs­fos­sen på and­re si­den av brua. Fort­sett 2 km vi­de­re opp til Blaa­farve­vaer­ket, som åp­net for se­son­gen sist søn­dag. Her star­tet et 200 år langt in­du­stri­even­tyr med opp mot 2000 an­sat­te på det mes­te i 1830- åre­ne etter at den tid­li­ge­re sølv­verks­ar­bei­de­ren Ole Wit­loch had­de fun­net ko­bolt på Sku­te­rud i 1772. Mu­se­et, som i år kan fei­re sitt 50-års ju­bi­le­um, åpent sist søn­dag, men jeg fore­slår at du hel­ler tar da­gens rast ved bor­de­ne ved Haug­fos­sen (bil­det) som lig­ger 200 m vi­de­re opp langs Si­moa.

Etter ras­ten tar du «Syk­kel­vei 4» til ven­st­re ved det hvi­te skil­tet som vi­ser vei­en til Ny­moum og Ny­fos­sum. En av­stik­ker bort­om Ny­fos­sum an­be­fa­les på det ster­kes­te. Etter­på føl­ger du bare an­vis­nin­ge­ne på de røde skil­te­ne for «Syk­kel­vei 4» i alle kryss. Du føl­ger Se­tes­berg­vei­en til ven­st­re og føl­ger denne når den blir grus­vei opp en bratt bak­ke, og så ned­over en lang bak­ke med strå­len­de ut­sikt, til du når as­fal­ten ved Bus­ke­rud sko­le. Like etter­på når du fyl­kes­vei­en, og her tar du til høy­re. Om du vil, kan du ta av­stik­ke­ren inn til går­den, som opp­rin­ne­lig het Bis­kops­rud. Si­den 1912 har det va­ert land­bruks­sko­le her.

Etter noen sla­ke bak­ker pas­se­rer du Ny­kir­ke der du kan be­skue gam­le grav­pla­ter fra Blaa­farve­vaer­kets tid, en del av dem med en­gelsk in­skrip­sjon. De­ret­ter lan­ge ut­for­bak­ker ned mot Skots­elv. Vei­en vi­de­re til Hokk­sund pas­se­rer Bak­ke kir­ke og over et pla­tå med sto­re går­der og fin ut­sikt før det ba­erer ut­for bak­ke­ne ned til ut­gangs­punk­tet Hokk­sund.

En kor­te­re og mer barne­venn­lig va­ri­ant av denne tu­ren, er å par­ke­re i Skots­elv og føl­ge be­skri­vel­sen oven­for fra Kni­veda­len og til­ba­ke til Skots­elv. Da blir rund­tu­ren bare 18 km, og du unn­går helt å kjø­re på riks­vei 35.

Leng­de: 73 / 37 / 18 km. Høyde­for­skjell: 100 m.

FOTO: KJELL BUENE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.