Et vin­ner­lag

• Por­tu­gal vil gjen­ska­pe Em-tri­um­fen i VM

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - SJUR NATVIG

VM-TROPP: Por­tu­gal vant EM for to år si­den. Da kan de vel vin­ne VM også?

■ Europa­mes­ter Por­tu­gals lands­lags­sjef Fer­nan­do San­tos har of­fent­lig­gjort sin brutto­tropp til Vm-slutt­spil­let. To navn fra Em-trop­pen er ute­latt denne gan­gen: Re­nato San­ches og Fá­bio Co­en­trão.

Em-suk­sess

San­ches var en åpen­ba­ring da Por­tu­gal vant EM for to år si­den, men ung­gut­ten har ikke hatt suk­sess si­den over­gan­gen til Bay­ern Mün­chen. Han ble leid ut til Swan­sea denne se­son­gen, uten å over­be­vi­se der hel­ler. 20-årin­gen er den enes­te av spil­ler­ne som star­tet Em-fi­na­len i 2016 som ikke er kom­met med i den fore­lø­pi­ge Vm-trop­pen med 35 navn.

– Vi vant EM. Da kan man vin­ne VM også, sier lands­lags­sje­fen.

Sa nei takk

Co­en­trão vil­le gans­ke sik­kert kom­met med, men venstre­back­en in­for­mer­te San­tos om at han er seg sli­ten og at han ikke fø­ler seg rede til en tøff VM­tur­ne­ring. 30-årin­gen har va­ert ut­leid fra Re­al Mad­rid til Spor­ting Lis­boa se­son­gen. denne

El­lers er det ikke man­ge over­ras­kel­ser i trop­pen, der su­per­stjer­nen Cris­tia­no Ro­nal­do er det udis­ku­tab­le midt­punk­tet. Han om­gis av and­re er­far­ne og me­rit­ter­te spil­le­re som Na­ni, Ri­car­do Qua­res­ma, Pe­pe og João Mou­tin­ho.

Match­vin­ne­ren

Vi vant EM. Fer­nan­do San­tos, lands­lags­sjef

Ma­nu­el Fer­nan­des og spis­sen Eder (match­vin­ner i Em­fi­na­len mot Frank­ri­ke) spil­ler sin klubb­fot­ball for Lo­ko­mo­tiv Mosk­va. De vil føle seg hjem­me når Por­tu­gal mø­ter Ma­rok­ko i den rus­sis­ke ho­ved­sta­den i sin annen gruppe­kamp 20. juni.

Em-fi­na­len i Pa­ris for to år si­den blir hus­ket for Cris­tia­no Ro­nal­dos skadepro-

ble­mer som in­ne­bar at han måt­te gå av ba­nen i fi­na­len tid­lig. Han tok i ste­det rol­len som en slags inn­pis­ker fra side­lin­ja sam­men med lands­lags­sje­fen.

Før VM i Russ­land be­gyn­ner skal Ro­nal­do ut i mes­ter­li­ga­fi- na­le mot Li­ver­pool og kan få med seg et stort tro­fe på vei­en.

Den en­de­li­ge Vm-tro­pen på 23 mann vil bli of­fent­lig­gjort i be­gyn­nel­sen av juni.

Por­tu­gals åp­nings­kamp i VM er mot na­bo­en Spa­nia i Sot­sji 15. juni. (NTB)

FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP/NTB SCANPIX

GULL: Cris­tia­no Ro­nal­do med Em-tro­fe­et etter den sva­ert spe­si­el­le fi­na­len for to år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.