Vi­ker­sund-mil­lio­ner

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

SKIFLYGING: Re­gje­rin­gen fore­slår i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett å be­vil­ge et drifts­til­skudd på 2,5 mil­lio­ner kro­ner til hopp­an­leg­get i Vi­ker­sund. Ski­pre­si­den­ten jub­ler. Så langt har det va­ert et kom­mu­nalt an­svar å drif­te hopp­an­leg­get i Mo­dum. Nå kom­mer det tro­lig dra­hjelp fra de­par­te­men­tets side. – Det­te er en fan­tas­tis­ke ny­het for oss. Nor­ges Ski­for­bund har job­bet sva­ert ak­tivt i man­ge år for at Vi­ker­sund skal få til­delt stat­li­ge drifts­mid­ler. Vi­ker­sund er av na­sjo­nal in­ter­es­se, og vi me­ner der­for at det ikke kan va­ere et kom­mu­nalt an­svar ale­ne å drif­te an­leg­ge­ne, sier ski­pre­si­dent Erik Røs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.