FORLIKSRÅDET I OSLO

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk -

Kla­ger: Gjen­si­di­ge Bank Asa, Post­boks 33 Sen­trum, 0101 Oslo, Org.nr. 00990323429

Klage­mot­part: Art­hur Fa­bi­us Pa­naite­scu. Sist kjen­te adres­se: Schwei­gaards Gate 96,

0656 Oslo

Kla­ge­ren har tatt ut for­liks­kla­ge mot klage­mot­par­ten med krav om til­bake­le­ve­ring av bil Au­di A5, 2010 med re­gist­re­rings­num­mer FT33172, og be­ta­ling av lov­li­ge ren­ter og om­kost­nin­ger.

Klage­mot­par­ten på­leg­ges å inn­gi skrift­lig til­svar til forliksrådet in­nen 29.06.2018 om kla­ge­rens krav god­tas el­ler ikke. Inn­gis ikke til­svar in­nen til­svars­fris­ten kan fra­va­ers­dom bli av­sagt på grunn­lag av kla­ge­rens frem­stil­ling av sa­ken.

Da klage­mot­par­ten ikke har kjent opp­holds­sted skjer for­kyn­nin­gen etter dom­s­tollo­ven § 181. For­liks­kla­gen med på­legg om til­svar reg­nes som lov­lig for­kynt etter å ha va­ert opp­slått på retts­ste­det i 4 uker.

Do­ku­men­te­ne kan hen­tes på for­liks­rå­dets kon­tor i Pile­stre­det 19, 0033 Oslo. På an­mod­ning kan do­ku­men­te­ne sen­des til klage­mot­par­ten på opp­gitt ny adres­se. Ut­drag av for­liks­kla­ge un­der be­hand­ling ved Forliksrådet i Oslo - Avd. 1:

Sak nr. F2018-004743

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.