Aur­ora

HYLLER ULIK­HE­TEN

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - Geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

18 SI­DER

■ GEIR RAKVAAG

■ LE­NE SØRØY NEVERDAL (FOTO)

Even­tyr er or­det Aur­ora Aks­nes selv bru­ker om inn­spil­lin­gen av sine nye lå­ter, i et stu­dio i Pro­ven­ce i Frank­ri­ke. Et lite slott ved si­den av en vin­gård. – Det var helt ma­gisk. Det var et skap der som ser ut som det de fant Nar­nia i. Det går an å høre hvor vi har va­ert og spilt det inn, at vi had­de det fint, og spis­te god mat, for­tel­ler hun. Da­gen etter at vi snak­ket sam­men kom­mer enda en ny­het med even­tyr i seg: Aur­ora syn­ger «Baby Mine» i den kom­men­de «Dum­bo»fil­men til Tim Burton, en ny ver­sjon av vugge­san­gen fra Dis­ney-klas­si­ke­ren fra 1941, som i mel­lom­ti­den også er spilt inn av Art Gar­fun­kel, Bri­an Wil­son, Ali­son Krauss og en rek­ke and­re.

Kon­trast­sam­fun­net

Aur­ora er i førs­te om­gang til­ba­ke med sin­ge­len «Que­en­dom», som både er en stor mu­si­kalsk er­k­la­e­ring, og et sterkt inn­holds­mes­sig bud­skap. En fei­ring av for­skjel­ler, sier hun selv. «The un­der­dogs are my lions/the si­lent ones are my choir/the wo­men will be my sol­di­ers/with the weight of li­fe on their shoul­ders», syn­ger hun i de førs­te lin­je­ne i san­gen.

– Det førs­te ver­set er om kon­trast­sam­fun­net. Om de som ikke blir re­spek­tert, for­di de ikke tar plass selv, de får her plas­sen de for­tje­ner. Så er det de in­tro­ver­te, som ikke blir hørt, de blir hørt her. Og kvin­ne­ne som gjen­nom his­to­ri­en ikke har fått lov til ... det mes­te, for­kla­rer hun.

Ut­ford­ren­de vi­deo

«Que­en­dom» kom­mer med en vi­deo der Aur­ora opp­trer sam­men en danse­tropp, med naer­kon­takt på tvers av hud­far­ge, men gjer­ne sam­me kjønn. Al­le­re­de tid­li­ge still­bil­der fra vi­deo­en fikk en­kel­te fans til å rea­ge­re ne­ga­tivt. Men vi­deo­en har fått leve sitt liv.

– Vi­deo­en er en vi­su­ell over­set­tel­se av «Que­en­dom». Den er in­klu­de­ren­de og myk. Den er sterk, og sen­su­ell men også sår­bar. Det er vik­tig å få fram et fel­les­skap. Dan­ser­ne i vi­deo­en er all­tid ani hver­and­re, sier Aur­ora. «Ani» er et vest­landsk ord for be­rø­ring. Og den­ne vi­deo­en be­rø­rer i dob­belt for­stand.

– Den skal vise at men­nes­ker hø­rer sam­men. Uan­sett hvem du er. Jeg viss­te noen ikke kom til å like det­te så godt. Men det er in­ter­es­sant å se hvor­dan folk rea­ge­rer når de blir ut­ford­ret litt, sier Aur­ora.

En kamp­s­ang

Hun for­tel­ler at «Que­en­dom» ba­erer ide­er hun har hatt med seg si­den hun var 13, men har fun­net sin en­de­li­ge form i stu­dio, sam­men med nye sam­ar­beids­part­ne­re. Lå­ten har en stor, danse­venn­lig pro­duk­sjon, men den kom­mer også ut i en ver­sjon med bare cel­lo og har­pe.

– «Que­en­dom» er en bra be­gyn­nel­se på al­bu­met. Et anthem for dem som tren­ger det, sier Aur­ora, om det­te or­det for en sang som vi ikke har noen god over­set­tel­se for på norsk, en mel­lom­ting mel­lom kamp­s­ang og hym­ne.

Mye på hjer­tet

Al­bu­met var egent­lig fer­dig inn­spilt i Frank­ri­ke i vin­ter, for­tel­ler Aur­ora.

– Men for noen uker si­den be­gyn­te jeg å end­re på ting, og så ble det stør­re end­rin­ger, og nå blir al­bu­met stør­re også. Tit­te­len er fore­lø­pig hem­me­lig. Men alt det inne­hol­der har en rød tråd. Al­bu­met er in­spi­rert av ur­mu­sikk. Folke­mu­sikk fra man­ge kul­tu­rer. Må­ten jeg syn­ger på, som jeg gjør i «Que­en­dom», mage­sang uten ord. Å bare syn­ge det som fø­les rett, sier hun.

– «Que­en­dom» er ikke et sam­men­drag av al­bu­met, men en in­vi­ta­sjon inn i den­ne ver­de­nen. Noen av san­ge­ne er mer di­rek­te enn før. Det hand­ler ikke all­tid om å drøm­me seg vekk, men å la­ere å se ver­den slik som den er. Noen san­ger er fort­set­tel­se av noen av san­ge­ne fra det førs­te al­bu­met. Alt hen­ger sam­men som et nerve­sys­tem. Det er gans­ke mye in­for­ma­sjon i det­te al­bu­met. Jeg har all­tid hatt mye på hjer­tet. Jeg fi­lo­so­fe­rer mye. Men for noen kan det­te også bare få va­ere mu­sikk.

Ble syk

– Da vi sist in­ter­vju­et Aur­ora, i Ros­kil­de for to år si­den, var det et ho­ved­po­eng hvor fort alt gikk. Aur­ora var over alt den­ne som­mer­en, og for­tal­te at hun had­de sine ru­ti­ner for å hol­de beg­ge bei­na på jor­da. 2016 end­te med over 200 kon­ser­ter, i et til­fel­le sju land i lø­pet av ei uke.

– Jeg er flink til å job­be hardt, og ikke gi meg før det vir­ke­lig ikke går an å fort­set­te mer. Men til slutt ble jeg syk, sier hun nå. Det ble nød­ven­dig å trek­ke seg litt til­ba­ke i fjor. Men bare litt, i noen uker.

– Alle rundt meg er blitt flin­ke­re til å si nei, på mine veg­ne. Jeg har fun­net en fin ba­lan­se nå. Det blir en an­nen ener­gi i hele pro­sjek­tet med litt mer fri imel­lom. I år skal jeg på fe­rie til Asia. Og så har jeg kjøpt seil­båt som for­eld­re­ne mine og jeg kan va­ere mas­se på. Vi er kjempe­gla­de i ha­vet.

Aur­ora skal li­ke­vel gjø­re en rek­ke fes­ti­val­opp­tre­de­ner i som­mer også, men ikke fullt så hek­tisk som før, og ikke så man­ge av dem i Nor­ge. Mala­koff på Nord­fjord­eid, Sta­vern­fes­ti­va­len, Ps­te­reo i Trond­heim og ONS i Stav­an­ger er blant ste­de­ne som får be­søk.

Bruk­te kla­er

Midt i alt det­te la­ger sel­ska­pet Flim­mer Film en do­ku­men­tar om Aur­oras hek­tis­ke liv og va­ere­måte de sis­te åre­ne. – De har fil­met meg i to år. Men jeg ten­ker ikke så mye over det, det er ikke så vik­tig hvor­dan jeg ser ut, el­ler tar meg ut sier hun. Men Aur­ora ser fort­satt ut som bare seg selv.

– Jeg li­ker å ha på meg vel­dig mye på en gang. Det mes­te jeg går med er gam­le el­ler bruk­te kla­er. Det­te er sånn jeg li­ker å kle meg til hver­dags. Om jeg vil va­ere mer ano­nym en dag, så ei­er jeg in­gen ting jeg kan ha på meg. Og da blir jeg stort sett in­ne.

– Jeg har all­tid likt å føle meg som meg selv hver dag, med klaer­ne som en rust­ning. Det tar ikke så mye tid, man slen­ger egent­lig bare på seg det man vil! Jeg li­ker å se ut som jeg fø­ler meg på inn­si­den. Og på inn­si­den her er det jo mye rart!

Aur­ora Aks­nes gir ut nytt al­bum til høs­ten, og nes­te år syn­ger

– Jeg li­ker å ha på meg vel­dig mye på en gang. Det mes­te jeg går med er gam­le el­ler bruk­te kla­er, sier Aur­ora. FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.