– Vi er på en gren­se for hvor mye vi kan ar­ran­ge­re

Mis­ter nøk­kel­per­son for fes­ti­va­ler

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KATRINE STRØM katrine.strom@dags­avi­sen.no

– Det er et sig­nal når en som er så er­fa­ren, res­surs­sterk og flink sy­nes det blir for mye, sier Tom Sø­g­ård i Byen Vår Dram­men. Tors­dag ble det kjent at ar­ran­ge­ments­sjef for blant an­net Elve­fes­ti­va­len, Loui­se Win­ness Prest­gard (45), har sagt opp.

SA OPP: Byen Vår Dram­men AS vil bru­ke tid på å se på hvor­dan de er or­ga­ni­sert, etter at Loui­se Win­ness Prest­gard kom og gikk på un­der ett år i job­ben.

– Val­get jeg tok satt vel­dig langt in­ne, men jeg er blitt for gam­mel til å va­ere flink pike, sier Loui­se Win­ness Prest­gard til Dags­avi­sen Frem­ti­den. Det var Dram­mens Ti­den­de som tors­dag mor­gen­meld­te at Elv e fes­ti­val­sje­fen har sag topp, etter et snaut år i job­ben.

Hun tror det kom­mer med al­der og er­fa­ring å lyt­te når en ty­de­lig mage­fø­lel­se mel­der seg.

– Det er trist, for­di jeg had­de en vi­sjon om alt jeg skul­le ut­ret­te, men jeg mak­ter ikke både sett ut ifra prak­tis­ke for­ut­set­nin­ger og med hen­syn til de uli­ke ty­per sam­ar­beid vi står i. Vi er ikke en klas­sisk fes­ti­val­pro­du­sent, slår hun fast.

Ski­sprint og sti­lett­løp

Byen Vår Dram­men AS er et uav­hen­gig ak­sje­sel­skap som ei­es av 200 be­drif­ter og Dram­men kom­mu­ne i fel­les­skap. Sel­ska­pet ble etab­lert i 1992, og har dat­ter­sel­ska­pe­ne Des­ti­na­sjon Dram­men AS og Ar­ran­ge­ment Dram­men AS. Prest­gard le­der sist­nevn­te, mens når hun slut­ter i au­gust vil Ma­ri Tand­berg i de­sti­na­sjons­di­vi­sjo­nen ta over inn­til vi­de­re.

Fra hun star­tet rett før Elve­fes­ti­va­len i fjor har Prest­gard va­ert BVDS an­svar­li­ge for Glo­bus­fes­ti­va­len, Gle­de­lig Øl, Ski- sprin­ten, stil­letthael­løp i Gå­gata, og ny­lig av­slut­te­de rulle­ski­skyt­ter­stev­net Midt i Dram­men, for å nev­ne noen av de sto­re og små «folke­fes­te­ne». Noen pro­du­se­rer de selv, and­re er eks­ter­ne «le­ve­ran­ser» fra alt fra prof­fe fir­ma­er til un­der­av­de­lin­ger av idretts­lag.

Selv om hun ro­ser or­ga­ni­sa­sjo­nen og un­der­stre­ker at ar­tik­ke­len må få med stort takk for alt sam­ar­beid og inn­sats, er hun også aer­lig på at bred­den sier noe om hvor sko­en har tryk­ket.

– Hvert ar­ran­ge­ment er så utro­lig fint. Så man­ge fri­vil­li­ge og or­ga­ni­sa­sjo­ner vil så mye og står på på fri­ti­den si – der­for er jeg yd­myk i for­hold til hvor­dan de av­vik­les. Men det har slitt på meg å sjong­le­re mel­lom ar­ran­ge­men­ter med ulikt stamme­språk og helt uli­ke pro­sjekt­grup­per, sier Prest­gard.

– En gren­se

– Vi sy­nes det er trist at Loui­se slut­ter, hun har gjort en kjempe­jobb det året hun har va­ert her og vi skul­le gjer­ne hatt hen­ne med vi­de­re. Men sånn ble det ikke, sier Tom Sø­g­ård.

Det er noen uker si­den han fikk be­skje­den, og han sier de har hatt frem­ti­dig or­ga­ni­se­ring på agen­da­en både på et to­da­gers se­mi­nar med de an­sat­te samt i sty­ret. Det er be­stemt at de lø­ser res­ten av året med in­ter­ne kref­ter og ven­ter med en even­tu­ell ut­lys­ning.

– Har det lig­get for man­ge uli­ke opp­ga­ver til den­ne stil­lin­gen?

– Ar­ran­ge­men­ter er og har va­ert sat­sings­om­rå­det vårt. Så er det selv­sagt en gren­se for hvor mye vi skal dri­ve med, og vi er nå på en gren­se for hva vi kan mak­te. Hel­dig­vis har vi over tu­sen fri­vil­li­ge som hjel­per oss, men det hand­ler om hvor mye av ad­mi­ni­stre­rin­gen vi skal ta selv. Det­te er ting vi vil vur­de­re nå, og vi gir oss selv god tid til å de­fi­ne­re hvor­dan vi skal job­be fram­over. Det er et sig­nal når Loui­se som er så er­fa­ren på fel­tet, res­surs­sterk og flink, sy­nes det blir for mye. Det må vi ta inn­over oss og løse, sier Tom Sø­g­ård.

FOTO: BYEN VÅR DRAM­MEN

KAS­TER INN HÅNDKLEET: Loui­se Win­ness Prest­gard kom fra job­ben som dag­lig le­der for Mi­ni­øya i Oslo og til sam­men 13 år i mu­sikk­bran­sjen. Opp­rin­ne­lig er hun ut­dan­net la­erer og star­ter i jobb på Hal­ler­moen sko­le så snart Elve­fes­ti­va­len 2018 er gjen­nom­ført.

FOTO: KATRINE STRØM

TAR SEG TID: Tom Sø­g­ård er dag­lig le­der i Byen Vår Dram­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.