På høy tid med Nerd­rum

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Katrine.strom@dags­avi­sen.no

Dere har fått na­sjo­nal opp­merk­som­het for å vise dram­mens­gal­le­rist Trond Ol­sens sam­ling av Nerd­rum-trykk. Hvor­for har ikke Kunst­for­enin­gen vist den­ne uni­ke sam­lin­gen tid­li­ge­re? – Nei, det kan si, vi måt­te jo fin­ne plass også! Vi vil­le aere Odd Nerd­rum og be­stem­te oss for den­ne ut­stil­lin­gen alt før han ble be­nå­det av Kon­gen i stats­råd. Jeg syn­tes tida var in­ne nå, det er for len­ge si­den at noen gal­le­ri­er el­ler kunst­for­enin­ger i Nor­ge har tatt Nerd­rum på al­vor, det er ti år si­den han had­de sis­te sto­re ut­stil­ling – i Tele­mark. Nå vi­ser vi all gra­fik­ken hans.

Når kom kunst­in­ter­es­sen?

– Den har all­tid va­ert der, men det tok skik­ke­lig tak da jeg ble le­der for kul­tur­re­dak­sjo­nen i Dram­mens Ti­den­de på åtti­tal­let. Ny­hets­re­dak­tør Øy­vin Nord­borg men­te at kul­tur­stoff var godt ny­hets­stoff, og jeg me­ner vi var en av Nor­ges bes­te dis­trikts­avi­ser, nett­opp for­di vi had­de en stab med kom­pe­ten­te an­mel­de­re og jour­na­lis­ter. Vi var over­alt, med et kri­tisk blikk, og vi men­te noe. Det var ti gyl­ne år i kul­tu­rens vir­ke før jeg «flag­get ut» til Oslo. Etter noen år kom jeg til­ba­ke og gikk inn i sty­ret i Dram­mens Mu­se­um, hvor jeg har holdt det gå­en­de i 14 år, kan­skje mer – jeg an­sat­te Ås­mund Thor­kild­sen.

Har du mye kunst selv?

– Nei, la oss se ... Jeg har en Baard Bro­der­sen og to trykk av Ari Behn, og en Dalí og en Alexander Cal­der – den er jeg vel­dig stolt av, det er arv.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg? – Det er den jeg sit­ter og skri­ver på selv! Jeg de­bu­te­rer med to krim­bø­ker til høs­ten – «Li­ket i Slotts­par­ken» kom­mer på Ju­rit­zen for­lag i sep­tem­ber. Det er en kon­spi­ra­sjons­ro­man om konge­hu­set som jeg har skre­vet sam­men med to and­re fra Dram­men. Se og Hør­re­dak­tør Ulf André An­der­sen og Au­dun Wick­strand Iversen, sønn av tid­li­ge­re ord­fø­re­ren.

Lan­dets tro­lig bes­te kjen­ne­re av konge­hu­set! Hvor tett opp til vir­ke­lig­he­ten leg­ger dere boka?

– Det er både fic­tion og fak­ta, er alt jeg kan si. Holder også på med en an­nen krim­ro­man, om bygde­dy­ret i bi­bel­bel­tet. «Syke satan» er på Prego Mo­bi­le for­lag, som også har Jon Gang­dal og Char­ter-svein i stal­len. Jo da, det går unna når man først set­ter i gang! Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Å skri­ve, job­be med vi­su­ell kunst og kun­ne gle­de and­re. Og så li­ker jeg å sit­te på en sol­stol med bei­na i Ege­er­ha­vet. Helst på fast­lan­det ved Pelo­pon­nes, der jeg har man­ge gres­ke ven­ner.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Fran­cis Ford Coppo­la, fra jeg så «Gud­fa­ren» i 1972. Jeg har sett alt han har la­get og møt­te ham fak­tisk på res­tau­ran­ten hans i San Fran­cis­co for en fem-seks år si­den. Jeg ble for en gangs skyld helt star struck og glem­te helt å ta bil­de av oss sam­men. Men fikk en vel­dig hyg­ge­lig prat.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Gjer­ne med en lang uten­lands­tur, med ven­ner el­ler fa­mi­lie. Nes­te uke rei­ser vi med barn og barne­barn til Hel­las, vi blir 11 med stort og smått.

Er det noe du ang­rer på?

– En gang ble jeg spurt om å kom­me til en sam­ta­le med Kin­ne­vik­grup­pen, de eide TV 3 som akku­rat var etab­lert – mens jeg var ny­an­satt i Pro­gram­bla­det. Hvor­for stil­te jeg ikke? Jeg har film­ut­dan­nel­se fra uni­ver­si­te­tet i Stock­holm og har all­tid va­ert fa­sci­nert av TV. I ste­det fikk jeg va­ere med å etab­le­re Her og Nå, hel­ler ikke noen dårlg deal, alt­så. Men jeg har rå­det un­ge­ne mine til at rin­ger noen om en jobb, så møt opp og ta en kaf­fe.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Odd Nerd­rum – en vel­dig ål­reit kar, som en gang del­te en boks sar­di­ner med en ung jour­na­list fra Dram­mens Ti­den­de. Da kun­ne jeg for­talt ham hvor­for vi har valgt å hed­re ham.

■ KATRINE STRØM

FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.