– Fjer­ner tersk­ler

• Dram­men vert for Kunst Rett Vest i ok­to­ber

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD eli­sa­beth. helgeland. wold@ dags­avi­sen.

KUNST: Det var god stem­ning i Råd­hu­set da ord­fø­re­ren in­vi­ter­te 22 kunst­ne­re til lunsj. I høst åp­ner de ate­lie­re­ne sine for pub­li­kum.

Kunst­ner­ne er fra Dram­mens­om­rå­det og er alle an­tatt i en stor fel­les­ut­stil­ling som vi­ses un­der Kunst Rett Vest (KRV) i ok­to­ber. Dess­uten vil de også hol­de åpne ate­li­er, slik at folk kan kom­me på be­søk og se hvor­dan de job­ber.

– Det er vel­dig hyg­ge­lig å ar­ran­ge­re en lunsj for kunst­ner­ne som er med, det­te har blitt en tra­di­sjon. Her kan de møte hver­and­re på en ufor­mell måte, for­tel­ler ord­fø­rer To­re Op­dal Han­sen, som selv er opp­tatt av kunst, ikke bare som plikt­på­lagt ord­fø­rer, men også som pri­vat­per­son.

– Det hen­der jeg bru­ker svo­ger Morten (Hal­vor­sen red.anm.) som kunst­kon­su­lent, jeg er glad i kunst og det hen­der jeg kjø­per noe.

– Hva be­tyr det for Dram­men å va­ere vert­skap for Kunst Rett Vest?

– Det er vik­tig, det kom­mer jo man­ge til fel­les­ut­stil­lin­gen, og at kuns­ten får opp­merk­som­het i seg selv er vik­tig, og den­ne form for ut­stil­ling og ate­lier­be­søk kan kan­skje fjer­ne noen tersk­ler, me­ner ord­fø­re­ren.

Kon­tei­ner­kunst

Fel­les­ut­stil­lin­gen vi­ses på Dram­mens Mu­se­um 10.–21. ok­to­ber, og det blir satt opp kon­tei­ne­re i hele mu­se­ets ute­om­rå­de for å få plass til alle verk som skal vi­ses.

Kunst rett vest i Dram­men 2018 har tema «In­ter­na­sjo­nal», og blir en slags for­len­gel­se av årets Glo­bus­fes­ti­val, som er en in­ter­na­sjo­nal mat- og kul­tur­fes­ti­val. Både pro­fe­sjo­nel­le, ama­tø­rer og barn og unge vil bli in­volvert i vi­su­ell kunst-ak­ti­vi­te­ter som skal nå et bre­de­re pub­li­kum enn dem som van­lig­vis opp­sø­ker ut­stil­lin­ger.

– Ja, vi star­ter al­le­re­de un­der Glo­bus­fes­ti­va­len 22. sep­tem­ber med spen­nen­de ting som skjer på Strømsø torg som fyl­les av kon­tei­ne­re med spen­nen­de ak­ti­vi­te­ter. Det blir blant an­net for­skjel­li­ge work­shops for barn, in­for­me­rer pro­sjekt­le­der Ann­mag­ritt Be­kink.

Re­krutt og veteran

Ni­na Toft er en av årets kunst­ne­re i Kunst Rett Vest. Hun og fa­mi­li­en flyt­ta fra Oslo i pås­ken, og hun tri­ves godt som fersk dram­men­ser.

– Jeg dri­ver med foto, vi­deo og in­stal­la­sjon. Mitt bi­drag i fel­les­ut­stil­lin­gen er en del av et stør­re pro­sjekt, i sam­ar­beid med Hil­de Hone­rud, om hvor­dan man bru­ker bil­der i so­sia­le medier, for­tel­ler Toft som til dag­lig har ate­li­er i Strømsø ate­lier­fel­les­skap. Hun me­ner KRV bi­drar til et fag­lig og so­si­alt fel­les­skap og syn­lig­gjør kuns­ten over­for pub­li­kum.

Veteran og bilde­kunst­ner Rag­nar Sten har va­ert med med på Kunst Rett Vest 11 av 12 gan­ger, og er like spent hver gang. – Jeg har hatt man­ge fine sam­ta­ler med folk i ate­lie­ret. Å åpne dø­re­ne så pub­li­kum ser hvor­dan et bil­de blir la­get, selve pro­ses­sen, sy­nes jeg er fin. Kunst er jo ikke bare ut­stil­lin­ger, sier Sten, som li­ker å hol­de åpent i sitt ate­li­er i Grøn­land 85 og som er glad og yd­myk over å få del­ta i fel­les­ut­stil­ling.

– Det er be­stan­dig med ban­ken­de hjer­te. In­gen­ting er gitt, og det er jo eks­tra gøy å bli an­tatt i Dram­men.

ALLE FOTO: ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD

I STORSTUA: På lunsj hos ord­fø­re­ren. De 22 dram­mens­ba­ser­te kunst­ner­ne som er re­pre­sen­tert ved fel­les­ut­stil­lin­gen og åpne ate­li­er i ok­to­ber.

TIL LUNSJ: F.h.: Ord­fø­rer To­re Op­dal Han­sen, kul­tur­sjef Tone Ull­tveit-moe og kunst­ner Morten Hal­vor­sen.

FERSK DRAM­MEN­SER: Ni­na Toft er med i KRV for førs­te gang og tri­ves som dram­men­ser.

YD­MYK: Rag­nar Ste­en er glad for å va­ere med. Han har ate­li­er hjem­me og på Grøn­land 85.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.