Pri­sen for po­litire­for­men

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

«Det er for tid­lig å se alle re­sul­ta­te­ne av po­litire­for­men ennå, men vi kan al­le­re­de se noen. Etter­forsk­nin­gen er bed­ret.» Det­te skrev stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) i en kro­nikk i Dags­avi­sen for et år si­den. Men mye ty­der på at stats­mi­nis­te­ren var for rask med sitt suk­sesstem­pel.

Nå får Øst po­liti­dis­trikt kri­tikk fra Stats­ad­vo­ka­ten i Oslo for at sva­ert man­ge sa­ker blir lig­gen­de på vent, uten etter­forsk­ning. Iføl­ge NRK har ju­ris­te­ne som job­ber med sek­su­al­lov­brudd og vold mot barn i gjen­nom­snitt 95 sa­ker på vent. Tids­fris­ten for be­hand­ling av vold­tekts­sa­ker over­hol­des ikke. Første­stats­ad­vo­kat Olav Helge Thue knyt­ter det­te di­rek­te til gjen­nom­fø­rin­gen av po­litire­for­men. Po­li­ti­et har måt­tet bru­ke mye res­sur­ser på selve re­for­men, noe som har gått på be­kost­ning av det øv­ri­ge po­liti­ar­bei­det.

NRK har dess­uten satt søke­ly­set på hvor­dan treg etter­forsk­ning re­sul­te­rer i straffe­ra­batt i hver fem­te straffe­sak. Ek­semp­let med en kvin­ne som an­meld­te part­ne­ren etter 20 år med mis­hand­ling, for så å opp­le­ve at det skul­le ta fem år før saken ble av­gjort, opp­rø­rer. For­di saken sto på vent len­ge, ble straf­fen for volds­ut­øve­ren be­ty­de­lig re­du­sert. Jørn Si­gurd Mau­rud, le­der i Oslo stats­ad­vo­kat­em­be­te har over­for

NRK hev­det at meng­den ra­bat­ter har sam­men­heng med om­or­ga­ni­se­rin­gen i po­li­ti­et. Res­surs­bru­ken har va­ert un­der­kom­mu­ni­sert, me­ner han.

Re­gje­rin­gen har un­der­vur­dert kost­na­de­ne ved po­litire­for­men.

Det er for tid­lig å kon­klu­de­re, men de kri­tis­ke stem­me­ne om føl­ge­ne av po­litire­for­men be­gyn­ner å bli man­ge, også fra po­li­ti­et selv. For Oslos del har de­bat­ten om gjeng­kri­mi­na­li­tet satt søke­ly­set på ad­vars­le­ne, både in­ternt i po­li­ti­et og fra Ar­bei­der­par­ti­et, om at ar­bei­det med or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet ri­si­ker­te å bli ska­de­li­den­de un­der gjen­nom­fø­rin­gen av re­for­men. Po­liti­folk rap­por­te­rer om at det fore­byg­gen­de ar­bei­det har va­ert ned­prio­ri­tert, og faer­re bi­ler er ute. Vi vet ennå ikke om vi får et bed­re po­li­ti før po­litire­for­men har fått vir­ke, men om ikke re­for­men skal ende i skan­da­le, må vi se en be­ty­de­lig bed­ring. Re­gje­rin­gen har un­der­vur­dert kost­na­de­ne av om­or­ga­ni­se­rin­gen. Og de som be­ta­ler pri­sen for det­te nå er unge som kun­ne ha blitt fan­get opp tid­li­ge­re gjen­nom fore­byg­gen­de ar­beid, og volds­ofre som opp­le­ver en langt tøf­fe­re tid etter an­mel­del­se enn nød­ven­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.