Lo­ver over­ras­kel­se

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - KENNETH LIA SOL­BERG kenneth.lia.sol­berg@dags­avi­sen.no

FESTIVAL: Fes­ti­val­sjef Mår­ten Skog­mo lo­ver en stor over­ras­kel­se når Wor­king Class Ung går av sta­be­len i mor­gen.

– Den er di­rek­te knyt­tet opp mot sam­ar­bei­det vi har med Elve­vill, alt­så G60, der de bi­står oss den­ne gan­gen og vi bi­står dem nes­te gang, sier fes­ti­val­sjef for Wor­king Class Hero, Mår­ten Skog­mo.

Noe mer vil han ikke si om over­ras­kel­sen som skal kom­me på Wor­king Class Ung på og i gata uten­for ung­doms­hu­set G60 (Fab­rikk­gata). Ram­men er uan­sett et vel­fylt gra­tis­show med Ed­dy X Zi­no, Ty­pi­cul & Emjay, Sky­brudd, Ve­n­om Se­fe­ri, Bird­nest og Chan­ge med fle­re.

På søn­dag ar­ran­ge­res fa­mi­lie­da­gen Wor­king Class Kids på Union Sce­ne, hvor Brille­bjørn og Lars Lil­lo Sten­berg er blant dem bar­na får møte. Pro­gram­met er iføl­ge fes­ti­val­sje­fen først og fremst for dem mel­lom to og tolv år.

Nes­te år fyl­ler Wor­king Class Hero 20 år, og da er pla­nen å få til et stør­re ar­ran­ge­ment.

– Vi kjø­rer hardt fram mot 20-års­ju­bi­le­et. Wor­king Class Hero 2019 skal bli en slags ny start, sier Skog­mo.

FOTO: PERNILLE VESTENGEN

FES­TI­VAL­SJEF: Mår­ten Skog­mo i Wor­king Class Hero fris­ter ung­dom i Dram­men og om­egn med en over­ras­kel­se i mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.