BAK­GRUNN

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Tirs­dag 12. juni av­slør­te Dags­avi­sen inn­hol­det i et al­vor­lig var­sel mot skole­di­rek­tør Astrid Søgnen som ble sendt til kom­mu­nens vars­lings­mot­tak i 2014, om brudd på ar­beids­miljø­lo­vens krav til det psyko­so­sia­le mil­jø­et.

■ «Det vars­les om Søg­nens tra­kas­se­ren­de le­der­stil, som over leng­re tid har va­ert sa­er­de­les kri­tikk­ver­dig. Søg­nens le­der­skap fø­rer til at av­de­lings­di­rek­tø­rer, om­råde­di­rek­tø­rer og øv­ri­ge med­ar­bei­de­re i ut­dan­nings­ad­mi­ni­stra­sjo­nen må for­hol­de seg til et ar­beids­mil­jø som ba­erer preg av frykt.» het det i varselet. ■ Nå skal ar­beids­mil­jø­et i eta­ten gjen­nom­gås av eks­tern eks­per­ti­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.