Strid om steng­te gren­ser

• Italia vil ikke ta an­svar for migranter i Mid­del­ha­vet

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - ISE­LIN STAL­HEIM MØLLER Ise­lin.stal­heim.mol­ler@dags­avi­sen.no

MI­GRA­SJON: Øs­ter­rike vil lage en «akse» med Tysk­land og Italia som skal be­kjem­pe ulov­lig inn­vand­ring til Euro­pa. Mer­kel sier nei, men mø­ter hard mot­stand hos sine egne.

Hvor­dan skal Euro­pa hånd­te­re mi­gra­sjo­nen til kon­ti­nen­tet? Spørs­må­let split­ter EU og får også sam­ar­bei­det i den tys­ke koa­li­sjons­re­gje­rin­gen til å slå sprek­ker.

Kans­ler Ange­la Mer­kel er un­der press fra nabo­lan­det Øs­ter­rike om å tet­te EUS yt­ter­gren­ser, og er sam­ti­dig i åpen kon­flikt med sin egen in­nen­riks­mi­nis­ter over mi­gra­sjons­po­li­tik­ken.

En akse av vil­li­ge

På be­søk i Ber­lin tid­li­ge­re i uka fore­slo stats­mi­nis­ter Se­bas­ti­an Kurz at Øs­ter­rike, Tysk­land og Italia la­ger en «akse av vil­li­ge» som sam­men skal kjem­pe mot ulov­lig inn­vand­ring.

Høyre­po­li­ti­ke­ren Kurz er i re­gje­ring med det høyre­po­pu­lis­tis­ke Fri­hets­par­ti­et og har lo­vet å gjø­re inn­vand­ring til sin ho­ved­prio­ri­tet når lan­det over­tar for­mann­ska­pet i EU fra 1. juli. Kurz har tid­li­ge­re fore­slått asyl­lei­re uten­for EU og euro­pe­is­ke grense­vak­ter i Nord-afrika som kan stop­pe migranter før de rei­ser.

Kurz’ sis­te ut­spill skjed­de etter at han had­de va­ert i møte med Tysklands in­nen­riks­mi­nis­ter, Horst Se­eho­fer, som er i full kon­flikt med sin egen re­gje­rings­sjef.

Se­eho­fer skul­le egent­lig leg­ge fram sin plan for en ny stren­ge­re tysk mi­gra­sjons­po­li­tikk den­ne uka, men ble stop­pet av Mer­kel.

Hun har tvert av­vist Se­eho­fers pla­ner om å av­vise mi­gran­te­ne ved den tys­ke gren­sa, og me­ner at et sam­let Euro­pa må fin­ne løs­nin­ge­ne på mi­gra­sjons­ut­ford­rin­ge­ne.

Mer­kels for­slag hand­ler om å opp­ret­te et euro­pe­isk flykt­ning­byrå som skal be­hand­le asyl­søk­na­de­ne til Euro­pa, skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes, og slik let­te byr­den på Italia, Hel­las og Spa­nia, som i dag tar imot na­er sagt alle migranter til Euro­pa.

Kan la re­gje­rin­gen fal­le

Stri­den mel­lom Se­eho­fer og Mer­kel bun­ner i Mer­kels hånd­te­ring av flykt­ning­kri­sen i 2015.

Se­eho­fer le­der det lil­le par­ti­et CSU som er en del av Mer­kels koa­li­sjons­re­gje­ring. CSU fin­nes bare i Bay­ern i Sør­tysk­land og er søs­ter­par­ti­et til Mer­kels kon­ser­va­ti­ve par­ti CDU. Det var Bay­ern på gren­sa mot Øs­ter­rike, som best mer­ket kon­se­kven­se­ne av at Mer­kel åp­net gren­se­ne for flykt­nin­ger i 2015 og 2016. Mer­kel fikk mye skryt in­ter­na­sjo­nalt for at hun tok an­svar i flykt­ning­kri­sa, men Se­eho­fer var al­le­re­de da en sterk mot­stan­der av den åpne mi­gra­sjons­po­li­tik­ken.

I åre­ne etter­på har mot­stan­den vokst blant tys­ke po­li­ti­ke­re og bi­dratt til at Mer­kel står sva­ke­re som kans­ler i dag.

Mi­gra­sjons­po­li­tik­ken er blitt en så vik­tig sak at en­kel­te stem­mer i CSU har tatt til orde for å la re­gje­rin­gen kol­lap­se fram­for å gi etter i det­te spørs­må­let, iføl­ge Der Spie­gels kil­der.

Trus­se­len fra høy­re

Det hand­ler også om at Horst Se­eho­fer og CSU står midt i valg­kamp. I ok­to­ber er det lo­kal­valg i Sør-tysk­land. CSU har styrt Bay­ern helt si­den 1957, men ut­ford­res nå fra høyre­po­pu­lis­te­ne i Al­ter­na­tiv for Tysk­land.

Mer­kels åpne gren­ser har fått an­sva­ret for at det inn­vand­rings­kri­tis­ke par­ti­et ble tred­je størst i par­la­ments­val­get i fjor høst.

Strid om mi­grant­båt

EU har be­stemt å end­re det nå­va­eren­de asyl­sys­te­met, kalt Dub­lin­re­gel­ver­ket, in­nen ut­gan­gen av den­ne må­ne­den. Det er få som tror at de fak­tisk rek­ker det in­nen fris­ten, til det er uenig­he­te­ne for sto­re, sam­ti­dig er det bred enig­het om at da­gens sys­tem ikke fun­ge­rer. Det ble for al­vor ty­de­lig un­der flykt­ning­kri­sa i 2015 og 2016 da mot­taks­sys­te­met kol­lap­set full­sten­dig i møte med 2,5 mil­lio­ner migranter.

At sys­te­met hel­ler ikke fun­ge­rer un­der mer nor­ma­le for­hold er blitt

ty­de­lig den­ne uka da Italia nek­tet å ta imot red­nings­ski­pet Aqua­ri­us med fle­re hund­re migranter om bord. De had­de blitt pluk­ket opp fra uli­ke far­li­ge bå­ter uten­for den li­bys­ke kys­ten, men da red­nings­ski­pet som drif­tes av hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen SOS Mé­di­ter­ra­née, var på vei mot Italia steng­te den høyre­po­pu­lis­tis­ke re­gje­rin­gen hav­na på Si­ci­lia.

In­nen­riks­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni sier de ikke har an­svar for å gjø­re Italia til en flykt­ning­leir. Etter fle­re da­ger sa til slutt Spa­nia seg vil­li­ge til å ta imot mi­gran­te­ne som nå er på vei til Va­len­cia un­der sva­ert vans­ke­li­ge for­hold. Sjø­vei­en fra Nord-afrika til Spa­nia er lang, det er kraf­tig sjø i Mid­del­ha­vet og bå­ten har mang­let mat og drikke­vann.

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron har kom­met med sterk kri­tikk av Ita­lias re­gje­ring og Italia tru­et med å av­ly­se et møte mel­lom Macron og Ita­lias stats­mi­nis­ter Giu­sep­pe Con­te i Pa­ris, men mø­tet i dag skal nå li­ke­vel fin­ne sted, i føl­ge NTB.

TIL SPA­NIA: Mi­gran­te­ne på red­nings­ski­pet Aqua­ri­us er blitt pluk­ket opp på far­li­ge far­kos­ter i Mid­del­ha­vet og er nå på vei til Va­len­cia i Spa­nia.

FOTO: NTB SCANPIX

FOTO: NTB SCANPIX

UT­FORD­RER: Tysklands in­nen­riks­mi­nis­ter Horst Se­eho­fer ut­ford­rer sin egen re­gje­rings­sjef og inn­går av­ta­ler med Øs­ter­ri­kes kans­ler Se­bas­ti­an Kurz om sam­ar­beid om stren­ge­re grense­kon­troll.

FOTO: NTB SCANPIX

SIER NEI: Ita­lias re­gje­ring le­ver opp til løf­te­ne om en stren­ge­re inn­vand­rings­po­li­tikk. In­nen­riks­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni har nek­tet red­nings­ski­pet med 629 migranter om bord å leg­ge til kai på Si­ci­lia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.