Kre­ver full ned­rust­ning

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

USA: Uten­riks­mi­nis­ter Mike Pompeo sier sank­sjo­ne­ne mot Nord­korea kun blir he­vet etter en full­sten­dig atom­ned­rust­ning.

På en presse­kon­fe­ran­se i Sør­ko­rea igår sa uten­riks­mi­nis­te­ren også at Nord-ko­reas le­der Kim Jong-un har for­stått at atom­ned­rust­nin­gen må skje raskt.

Pompeo sier han ikke vil leg­ge fram noen de­tal­jert tids­plan, men sier at Trum­p­ad­mi­ni­stra­sjo­nen har håp om at

«sto­re, sto­re ned­rust­nings­skritt» kan fin­ne sted før ut­gan­gen av Trumps førs­te pre­si­dent­pe­rio­de. Den av­slut­tes i ja­nu­ar 2021.

Ut­ta­lel­sen kom­mer etter et møte mel­lom topp­di­plo­ma­ter fra Sør-korea, USA og Ja­pan som om­hand­let den­ne ukens his­to­ris­ke møte mel­lom USAS pre­si­dent Do­nald Trump og Kim. På presse­kon­fe­ran­sen ut­tal­te også den sør­kore­ans­ke uten­riks­mi­nis­te­ren Kang Ky­ung-wha at al­li­an­sen mel­lom Sør-korea og USA er «mer ro­bust enn noen­sin­ne».

I mø­tet lo­vet de hver­and­re at de sam­men skal sik­re at Nord­Korea skrin­leg­ger sitt atom­pro­gram.

Av­målt Pompeo

Trump hev­det mø­tet med Nord-ko­reas le­der var et his­to­risk gjen­nom­brudd i den størs­te di­plo­ma­tis­ke hendelsen i sitt pre­si­dent­skap. Pompeo er mer av­målt. Han har ut­talt at USA øns­ker at Nord-korea skal ta «sto­re» steg mot atom­ned­rust­ning før Trumps pre­si­dent­pe­rio­de er over i 2021.

Pompeo for­sø­ker der­med å slå til­ba­ke kri­tikk om at av­ta­len som Kim og Trump skrev un­der på i Sin­ga­po­re, ikke inne­hol­der noen hen­vis­ning til ve­ri­fi­se­ring av atom­ned­rust­ning i Nord-korea. I for­kant av topp­mø­tet had­de ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter ut­talt at nedrust­nin­gen må va­ere «full­sten­dig, ve­ri­fi­ser­bar og ir­re­ver­si­bel».

Trump tvit­ret ons­dag Nord-korea ikke len­ger ut­gjør noen atom­trus­sel. Til tross for Trumps po­si­ti­ve tone i kjøl­van­net av mø­tet er eks­per­ter be­kym­ret over at Kim ikke ga noen kon­kre­te ga­ran­ti­er på topp­mø­tet, sam­ti­dig som han sik­ret seg sva­ert god pub­li­si­tet.

Nedrust­nin­gen må va­ere ir­re­ver­si­bel. USA

Vi­de­re til Bei­jing

Se­ne­re i går var det ven­tet at Pompeo flyr til Bei­jing for å in­for­me­re ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter om inn­hol­det i mø­tet mel­lom Trump og Kim.

Mens Kim så langt har kom­met med få kon­kre­te løf­ter, har Trump sagt at han øns­ker å stan­se de fel­les mi­li­taerøvel­se­ne til USA og Sør­Ko­rea.

Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter har len­ge ment at USA bør stan­se øvel­se­ne i Sør-korea – pa­ral­lelt med at Nord-korea inn­stil­ler sitt atom­pro­gram.

Pompeo sier Trump kom­mer til å fort­set­te med mi­li­taerøvel­ser med Sør-korea der­som Pyong­yang bry­ter for­hand­lin­ge­ne. (NTB)

I ASIA: USAS uten­riks­mi­nis­ter Mike Pompeo da han be­søk­te luft­ba­sen i Py­e­ongta­ek i Sør-korea tid­li­ge­re i uka. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.