GAZA­STRI­PEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Gaza­stri­pen er på stør­rel­se med Ha­mar kom­mu­ne og hjem for om lag 2 mil­lio­ner pa­le­sti­ne­re. 1,3 mil­lio­ner av dem er re­gist­rert som flykt­nin­ger el­ler etter­kom­me­re av pa­le­sti­ne­re som ble dre­vet på flukt da sta­ten Israel ble opp­ret­tet i 1948.

■ Si­den slut­ten av mars er 128 pa­le­sti­ne­re på Gaza­stri­pen drept un­der ukent­li­ge de­mon­stra­sjo­ner og opp­tøy­er. De fles­te var ube­va­ep­ne­de de­mon­stran­ter som ble skutt av is­ra­els­ke skarpskyttere på den and­re si­den av det tungt be­vok­te­de grense­gjer­det.

■ Rundt 13.000 ube­va­ep­ne­de de­mon­stran­ter er så­ret, 3.600 av dem etter å ha blitt skutt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.