Fei­rer Grieg i fle­re ka­na­ler

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

En stor sam­ling så langt upub­li­ser­te brev kom­mer nå mel­lom sti­ve per­mer. Sam­ti­dig plan­leg­ger NRK stor Grieg-fei­ring.

For­la­get Vig­mo­stad & Bjør­ke vel­ger å fei­re kom­po­nis­ten med ut­gi­vel­sen av bo­ken «Fra mot­gang til sei­er. Ed­vard Grieg i åre­ne 1877 – 1885». I dag er det nem­lig 175 år si­den Ed­vard Grieg ble født, og i bo­ken er det gjort plass til drøyt 50 hit­til upub­li­ser­te brev – som iføl­ge for­la­get «gir ny kunn­skap om Nor­ges størs­te kom­po­nist».

«Med ut­gangs­punkt i Griegs lang­va­ri­ge kor­re­spon­dan­se med piano­fab­ri­kant Karl Hals, har Er­ling Dahl jr. og Tøn­nes H. Gun­der­sen gått i dyb­den og stu­dert en vans­ke­lig og tur­bu­lent pe­rio­de i kom­po­nis­tens liv», he­ter det blant an­net.

«Jeg hå­per at den­ne bo­ken vil va­ere med på å fyl­le i noen tom­me felt i his­to­ri­en om Ed­vard Grieg», he­ter det i bo­kens for­ord.

Også NRK fei­rer Grieg: I dag og lør­dag 16. juni er det du­ket for litt av en mu­sikk­sen­ding da alt av Ed­vard Griegs mu­sikk skal spil­les – mi­nutt for mi­nutt. Du kan føl­ge sen­din­gen på NRK2 og i NRK klas­sisk, mel­der NRK.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.