EDUAR­DO AR­CHET­TI

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Født 12.april 1943 i San­tia­go del Es­te­ro, Ar­gen­ti­na, død 6.juni 2005 i Oslo, ar­gen­tinsk­født norsk pro­fes­sor i so­sial­an­tro­po­lo­gi.

■ Ar­chet­ti ar­bei­det helt frem til sin bort­gang ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Ar­chet­ti var en av grunn­leg­ger­ne av EASA (Euro­pean As­socia­tion of Soci­al An­thro­po­lo­gists).

■ Etter å ha fors­ket og skre­vet bø­ker om bøn­der i Ar­gen­ti­na med ut­gangs­punkt i øko­no­misk av­hen­gig­hets­te­ori på 1970-tal­let, gjor­de han nye felt­ar­beid i Ar­gen­ti­na, Ecua­dor og Zam­bia. Han had­de et sterkt fo­kus på so­sia­le og kul­tu­rel­le end­rings­pro­ses­ser og mo­der­ni­tet, blant an­net øko­no­mi, sym­bo­ler og kul­tu­rell iden­ti­tet.

■ Se­ne­re skrev han blant an­net om fot­ball, tan­go og polo, om mas­ku­li­ni­tet i ar­gen­tinsk na­sjo­nal iden­ti­tet samt sport ge­ne­relt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.