Skrekk­per­ler i s

Nes­te uke kom­mer fil­men «He­re­di­ta­ry» av Ari As­ter, al­le­re­de kå­ret til en av ti­de­nes mest skrem­men­de skrekk­fil­mer. Mens du ven­ter kan du tes­te gåse­hud­en på det­te knip­pet klas­sis­ke skrekk­fil­mer som alle er iko­ner in­nen sjan­ge­ren.

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - MODE STEINKJER

■ «The Shi­ning» (1980) Re­gi: St­an­ley Ku­brick

Jack Nichol­son er mes­ter­lig, og Shel­ley Du­vall ble iko­nisk. Ku­bricks lang­somt lam­men­de skrekk­vel­de av et for­latt vin­ter­ho­tell kun­ne ut­ra­dert hele høy­fjells­ho­tell­bran­sjen ale­ne. Fil­men om hvor­dan for­fat­te­ren Jack Tor­ren­ce flyt­ter inn som oppas­ser i et vin­ter­for­latt ho­tell langt uti øde­mar­ken er blitt en merke­stein i film­his­to­ri­en ge­ne­relt og skrekk­sjan­ge­ren spe­si­elt, et psy­ko­lo­gisk mes­ter­verk av en film som også fun­ge­rer ut­mer­ket som en ren skrekk­film om man vel­ger å se den på det vi­set. En ho­tell­kor­ri­dor ble ald­ri det sam­me igjen etter at den ble hjem­søkt av to tvil­lin­ger som kom­mer godt inn­un­der hud­en på en for­mi­da­bel Jack Nichol­son i ho­ved­rol­len.

«Psycho»

Re­gi: Al­fred Hitch­cock Al­fred Hitch­cock lag­de en rek­ke spen­nings­fil­mer som ab­so­lutt har tålt ti­dens tann, blant dem «Fug­le­ne» og «Mar­nie», men skal man trek­ke fram en skrekk­per­le fra man­nen som skrem­te fle­re kino­ge­ne­ra­sjo­ner må det bli «Psycho». Fil­mens sagn­om­sus­te dusj­sce­ne der Ja­net Leigh i rol­len som Ma­rion Cra­ne sat­te stan­dar­den for en hel sjan­ger, og fil­mens Nor­man Ba­tes (Ant­ho­ny Per­kins), mildt sagt un­der på­virk­ning av sin egen mor, har hjem­søkt mangt et sinn si­den fil­men og dens man­ge opp­føl­ge­re ble la­get. Ori­gi­na­len er fort­satt den bes­te.

«Rose­mary’s baby»

Re­gi: Ro­man Po­lan­ski

Mye kan sies om Ro­man Po­lan­ski, og slett ikke alt er så po­si­tivt som ut­fal­let av den­ne fil­men, en mes­ter­lig mark­kry­per av en skrekk­film om et par som ven­ter sitt førs­te barn. Mia Far­row og John Cassa­ve­tes spil­ler pa­ret som snart får mer opp­merk­som­het enn de øns­ker av et eld­re ek­te­par som vi­ser seg å va­ere in­volvert i sa­ta­nis­tis­ke ri­tua­ler. De vi­ser sva­ert stor in­ter­es­se for det ennå ufød­te bar­net, og år­sa­ken skal tids­nok kom­me for da­gen … Po­lan­skis hånd­verks­mes­si­ge mes­ter­verk er ba­sert på Ira Le­vins thril­ler og står igjen som en klas­si­ker i sin sjan­ger.

«Rin­gu»/«the Ring» (1998)

Re­gi: Hi­deo Na­ka­ta

Få er så ef­fek­ti­ve in­nen spø­kel­ses­sjan­ge­ren som asia­tis­ke film­ska­pe­re. Vi nev­ner i fleng «A Ta­le Of Two Sis­ters», «Dark Wa­ter», Ju-on: The Grud­ge» og «Shut­ter». Ja­pans­ke «Rin­gu», som fikk en god ame­ri­kansk tvil­ling­ver­sjon i Go­re Ver­bin­skis «The Ring», sat­te ny stan­dard for hvor skrem­men­de det kan va­ere med ten­årings­jen­ter med langt mørkt hår foran øyne­ne, i den grad det er snakk om øyne ...

«La den ret­te kom­me inn» (2008)

Re­gi: To­mas Al­fred­son» Re­gis­sø­ren av den skuf­fen­de sva­ke «Snø­man­nen» har hatt fle­re full­tref­fe­re, blant an­net den­ne, om en vam­pyr i det gris­grend­te svens­ke skog­s­land­ska­pet ba­sert på John Aj­vi­de Lin­dqvists for­tel­ling. En ori­gi­nal, sør­ge­lig og sva­ert skrem­men­de for­tel­ling, men også en ny­skap­ning in­nen sjan­ge­ren psy­ko­lo­gisk grøs­ser som er langt så­re­re og ek­sis­ten­si­ell enn den gjen­nom­snitt­li­ge hor­ror­his­to­ri­en vi er vant til å se film­a­ti­sert.

«It Fol­lows» (2014)

Re­gi: Da­vid Ro­bert Mitch­ell

Hor­ror­sjan­ge­ren er in­ne i en bøl­ge av ny­skap­ning og ny­vun­net kva­li­tets­jag, noe an­be­fa­lel­ses­ver­di­ge fil­mer som «Get Out», «The Ba­badook» og «Raw» vi­ser. «It Fol­lows» er et mes­ter­verk fra ny­ere tid, en ori­gi­nal hor­ror­film om en ung kvin­ne som blir smit­tet av et sek­su­elt over­før­bart ma­re­ritt, en ond­skap som bare hun kan se og som ikke vil for­svin­ne med mind­re smit­ten over­fø­res til and­re. Et in­tel­li­gent skrekk­sce­na­rio som unn­går gårs­da­gens kli­sje­er.

«The Ba­badook»

Re­gi: Jen­ni­fer Kent

Om det er en film­sjan­ger som ut­mer­ker seg med used­van­li­ge og ster­ke de­but­fil­mer, er det hor­ror­sjan­ge­ren. Jen­ni­fer Kents «Ba­badook» er et ut­mer­ket og gåse­hud­fram­kal­len­de ek­sem­pel på det, en film som over­rump­ler med for­tel­ler­stil, fan­ta­si og svime­slå­en­de skrekk. Om en mor som mis­ter man­nen på vei til syke­hu­set for å føde søn­nen Sam, og som dre­vet av trau­mer og sorg ikke kla­rer å gi bar­net den opp­merk­som­he­ten han skal ha. Re­sul­ta­tet er en engste­lig og mildt sagt kre­ven­de sønn, som ikke blir mind­re kre­ven­de av at han på­står det bor monst­re i ska­pet på rom­met der han so­ver. Da er det kan­skje ikke helt pas­sen­de at Sam gjer­ne vil at moren skal lese høyt fra en bok om nett­opp et mons­ter, en Mis­ter Ba­badook som selv­sagt vi­ser seg å va­ere noe langt mer enn en fi­gur i en bok. Hvor­vidt han vir­ke­lig fin­nes el­ler bare ek­sis­te­rer i gut­tens fan­ta­si, kan du jo grun­ne over på egen hånd …

«Nos­fe­ra­tu» (1922)

Re­gi: F. W. Mur­nau

Kla­rer ikke å la va­ere å an­be­fa­le den­ne, som er blitt kalt ver­dens bes­te skrekk­film. Her er Bram Sto­kers Dra­cu­la­myte ut­gangs­punk­tet for tys­ke F. W. Mur­naus eks­pre­sjo­nis­tis­ke stum­film­ma­re­ritt i svart-hvitt, og sjel­den har vel et skue­spil­ler­navn som Max Sch­reck pas­set bed­re enn til ho­ved­rol­len som den onde gre­ven i den­ne fil­men. Har in­spi­rert utal­li­ge Dra­cul­a­fil­mer. Wer­ner Herzog gjor­de sin ver­sjon av i 1979, da med Klaus Kin­ski. An­be­fa­les den også.

«Get Out»

Re­gi: Jor­dan Pe­ele

Get Out» er en skrekk­film for vår egen tid, en sjan­ger­film med en dy­pe­re me­ning som mak­ter å si noe om Trumps USA, om rase­re­la­sjo­ne­ne som har satt ame­ri­kans­ke byer i brann og om små­lig­he­ten og frem­med­fryk­ten som rir den ame­ri­kans­ke små­by­men­ta­li­te­ten. Om den unge fo­to­gra­fen Chris som skal møte kja­eres­tens for­eld­re for førs­te gang, noe de beg­ge tror skal gå bra selv de ikke har for­talt de kom­men­de svi­ger­for­eld­re­ne at svi­ger­søn­nen er svart. Han øns­kes varmt vel­kom­men, men noe skur­rer un­der over­fla­ten, noe som skal vise seg å va­ere langt far­li­ge­re enn de gjeng­se for­dom­me­ne Chris er vant til i møte med den kritt­hvi­te mid­del­klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.