Re­ken­de rett

Her får du rå luk­sus og som­mer­lig lat­skap, per­fekt kom­bi­nert i en myk og mom­se­te håndfull. Et par ne­ver po­tet­gull for­ster­ker det til­bake­len­te pre­get.

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

«En reke­sa­lat i brød, takk» hø­res kan­skje like sno­dig ut som «en pøl­se i vaf­fel». Men er reke­sa­la­ten god nok, tren­ger du ikke pøl­sa. I hvert fall ikke hvis du lar deg in­spi­re­re av del­sta­ten Mai­nes le­gen­da­ris­ke «lob­ster rolls».

I ha­vet uten­for full­stap­pet med sto­re bi­ter hum­mer.

For oss i Nor­ge, som har en me­get be­skje­den hum­mer­be­stand i egne far­vann, hø­res nok kon­sep­tet noe vul­ga­ert ut – i lik­het med en del an­net fra Unai­ten.

For­kla­rin­gen på den sto­re hum­mer­be­stan­den uten­for Mai­ne er at hum­mer­ar­ten i om­rå­det leg­ger ve­sent­lig fle­re egg enn den nors­ke. I til­legg er opp­drett av ca­na­disk hum­mer «big business».

Det­te gjør at hum­me­ren i Mai­ne sel­ges til om­trent sam­me pris som re­ker. I og med at vi her hjem­me har like mye fers­ke re­ker som Mai­ne-inn­byg­ger­ne har hum­mer, går vi for en for­nors­ket reke­va­ri­ant av «lob­ster rol­len».

Reke­skrel­ling er for­res­ten noe man­ge bør la­ere seg. Det å kni­pe på midt­en og vri, er en uting. Da sit­ter all ko­ral­len igjen i ho­det, som of­test blir kas­tet.

Hvis man i ste­det kni­per tom­mel og peke­fin­ger hardt sam­men ved øyne­ne på re­ken, he­ver bakre del av hode­skal­let seg, og den røde ko­ral­len (som er uut­vik­let rogn) kom­mer til syne.

Den­ne ko­ral­len er vel­dig smaks­rik og god, og den kan lett ut­gjø­re 20 pro­sent vekt­for­skjell på fer­dig pil­let reke.

Pølse­brød av brioche-ty­pen kan du bake selv el­ler kjø­pe i bu­tikk. Po­en­get er at de er myke, de­li­ka­te og litt søte.

Søt­sma­ken i brø­det vei­es opp med smaks­rikt fyll. I ma­jo­ne­sen kli­ner jeg til med si­tron, salt og ka­jenne­pep­per for å va­ere sik­ker på at det sma­ker nok.

Rå rødløk og dill ut­gjør det sis­te vi­su­el­le og gast­ro­no­mis­ke penne­strø­ket på top­pen.

Skul­le du ha sjø­kreps, konge­krab­be el­ler hum­mer til­gjen­ge­lig i ste­det for re­ker, fun­ker det også helt pri­ma i den­ne opp­skrif­ten. (NTB Tema)

I den ame­ri­kans­ke del­sta­ten Mai­ne la­ger de «lob­ster rolls», in­spi­ra­sjo­nen bak våre nors­ke re­kerul­ler. FOTO: OLE BERG-RUS­TEN/NTB SCANPIX

ØY­VIND HJELLE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.