SOM­MER­KON­SER­TER I BRA­GER­NES KIR­KE

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Som­mer­kon­sert­se­ri­en i Bra­ger­nes kir­ke har lan­ge tra­di­sjo­ner. Den­ne som­mer­en er det en rek­ke til­rei­sen­de or­ga­nis­ter som pre­sen­te­rer sin mu­sikk, i til­legg til lo­ka­le ut­øve­re. Alle kon­ser­te­ne har fri en­tré.

Ons­dag 20. juni kl. 21:00: Ei­vind Holm­boe Leif­sen, sak­so­fon og Ma­ren So­fie Ny­land Jo­han­sen, accorde­on. Duo­en øns­ker å ut­fors­ke hvor­dan mu­sikk og dans hen­ger sam­men.

Hvor: Bra­ger­nes kir­ke

Når: Ons­dag kl. 21.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.