WOR­KING CLASS KIDS

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Også bar­na skal ha sin festival. Søn­dag 17. juni in­vi­te­res små og sto­re til Wor­king Class Kids på Union Sce­ne. Wor­king Class Kids ska­pes av ild­sje­ler med et sterkt en­ga­sje­ment for at barn skal få gode kul­tu­rel­le opp­le­vel­ser. Vi hå­per at alle fin­ner vei­en til årets fi­nes­te barne­fes­ti­val, vi er sik­re på at det blir en opp­le­vel­se som ska­per gode min­ner. Til Wor­king Class Kids 2018 kom­mer Lars Lil­lo Sten­berg med mu­sikk fra hans barne­al­bum «Å, Var Jeg En Sang­fugl». Brille­bjørn kom­mer inn­om Øistein Bly­ant blir også å se med sine geni­a­le og barne­venn­li­ge tegne­ab­le­gøy­er. Som van­lig gjes­ter også Turbo­troll med et mor­somt mi­ni­show. Det blir selv­føl­ge­lig man­ge and­re ak­ti­vi­te­ter for sto­re og små gjen­nom da­gen. Bil­lett­pris er kr 150,- el­ler kr 450,- for fa­mi­lie­pass (2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.