DRAM­MENS MU­SE­UM

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Et fri­lufts­sa­na­to­ri­um for by­ens be­folk­ning: Ut­stil­lin­gen tar ut­gangs­punkt i Bra­gernes­åsen som et fri­lufts­sa­na­to­ri­um for by­ens be­folk­ning. At ut­stil­lin­gen kom­mer i 150-års­ju­bi­le­ums­året for Den Nors­ke Tu­rist­for­enin­gen er et lyk­ke­lig sam­men­treff. På ut­stil­lin­gen blir vand­rin­gens man­ge for­mer gjen­nom år­hund­re­ne be­lyst, og vi vil se hvor­dan bru­ken av de or­ga­ni­ser­te tur­løy­pe­ne har end­ret ka­rak­ter og i dag også bru­kes til tre­ning og fy­sisk ut­ford­ring gjen­nom har­de øk­ter og topp­tu­rer.

Fra tute­kan­ne til silke­bro­de­ri – En in­si­ders ut­valg fra mu­se­ets sam­ling. Man skil­ler gjer­ne mel­lom teori og prak­sis, og kunn­skap kan til­eg­nes gjen­nom beg­ge dis­se me­to­der. Nancy K. Ny­rud har i 25 år ar­bei­det prak­tisk med mu­se­ets sam­lin­ger, og på den må­ten blitt sva­ert for­tro­lig med gjen­stan­de­ne. Hun har der­for fått full fri­het som ku­ra­tor til å pre­sen­te­re sitt ut­valg fra Dram­mens Mu­se­ums sam­lin­ger.

1900-tal­let! Gjen­stan­der for det mo­der­ne li­vet

Den­ne ut­stil­lin­gen vil vise kunst­hånd­verk, kunst­in­du­stri og in­du­stri­ell de­sign fra slut­ten av 1800-tal­let og fram til vår egen tid, med gjen­stan­der fra mu­se­ets sam­ling. Det­te er gjen­stan­der som har brakt ny form inn i hjem­me­ne til 1900-tal­lets mo­der­ne men­nes­ker. Pub­li­kum vil med den­ne ut­stil­lin­gen kun­ne opp­le­ve en «kom­plett» his­to­risk vand­ring på Dram­mens Mu­se­um med gjen­stan­der helt fra 1200tal­let og fram til 2000tal­let. Fas­te ut­stil­lin­ger/ sam­lin­ger: Gjen­stan­der for li­vet. Nøste­tan­gen­rom­met. Det fas­te gal­le­ri­et.

Hvor: Dram­mens Mu­se­um

Når: Man. – fr.: 11–15 Ons­dag: 11–20

Lør­dag og søn­dag: 11–17 gikk går­den på auk­sjon i 1793. Pe­ter Ni­co­lai Ar­bo og Anne Ca­thri­ne Col­lett, by­ens ri­kes­te jet­sett, slo til. I 1828 ble går­den fast bo­lig. Bygg­her­rens slekt­ning, over­la­erer ved la­tin­sk­o­len i Dram­men, Chris­ti­an Fred­rik Ar­bo og hus­tru Marie Chris­ti­ane Ro­sen, flyt­tet inn. Si­den har går­den va­ert be­bodd av etter­kom­mer­ne. Ma­le­ren Pe­ter Ni­co­lai Ar­bo (1831– 92) og ar­ki­tek­ten Chris­ti­an Fred­rik Ar­bo (1876–1951) bod­de her i lan­ge tids­rom. Går­dens sis­te ei­er var tekstil­kunst­ne­ren Inge­borg Ar­bo (1872-1958). Åp­nings­ti­der 2018:

Kios­ken

Fra 26. mai til 16. sep­tem­ber

Lør­da­ger og søn­da­ger 11–15

Om­vis­nin­ger i ho­ved­byg­nin­gen hver åp­nings­dag kl. 12. Om­vis­ning kr 50,- (barn un­der 12år gra­tis)

Fra 25. juni til 19. au­gust Hver dag 11–15 SJØBODEN

Lo­kal­his­to­risk ut­stil­ling ELVA–SETT GJEN­NOM EN SJØBU

2. juni til 3. sep­tem­ber Lør­da­ger og søn­da­ger 11-15-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.