Lier Bygde­tun

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Søn­dag 17. juni åp­ner årets ut­stil­ling «Lierelva - til nyt­te og be­sva­er». Det er ut­stil­ling, åpen kafe på Heg Gjest­gi­ve­ri og for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter hver søn­dag fra 17. juni fram til Ep­le­fes­ti­va­len 16. sep­tem­ber. Bygde­tu­net lig­ger flott til i Lier­da­len. På Lier Bygde­tun kan du også opp­le­ve lo­kal­his­to­ri­en i et le­ven­de mil­jø. Lier Bygde­tun dri­ves med dug­nads­inn­sats fra både fri­vil­li­ge, med­lem­mer av his­to­rie­la­get og and­re fri­vil­li­ge for­enin­ger. I lø­pet av året hol­des fle­re godt be­søk­te ar­ran­ge­ment, som Jule­mar­ke­det og Kul­tur­minne­da­gen. Un­der ar­ran­ge­men­te­ne ar­ran­ge­res ofte ak­ti­vi­te­ter for barn, som hest- og trak­tor­kjø­ring. Og på Gjest­gi­ve­ri­et er det be­vert­ning. Søn­da­ger kl. 11-16. Lier Bygde­tun, Pa­ra­dis­bak­ke­ne, Lier

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.