NØSTETANGEN NORSK GLASSMUSEUM

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

• Den his­to­ris­ke ut­stil­lin­gen: Nøstetangen norsk glassmuseum for­tel­ler his­to­ri­en om fin­glass­pro­duk­sjon i Nor­ge, med ut­gangs­punkt i Nøstetangen Glas­va­erk, grunn­lagt i Hokk­sund i 1741 som Nor­ges førs­te glass­verk. Mu­se­ets fas­te ut­stil­ling vi­ser et ut­valg glass fra Nøstetangen, Hur­dal, Gjø­vig, Hade­land, Hø­vik, Rands­fjord og Mag­nor. Se­ne­re stu­dio­g­lass­hyt­ter er også re­pre­sen­tert. Nøstetangen Glas­va­erk (1741–1777) ble grunn­lagt av Chris­ti­an VI av Dan­mar­k­nor­ge og ut­vik­let seg til å bli et av de le­den­de i Euro­pa. Det ble etab­lert i Hokk­sund og satt i drift ved hjelp av en glass­hytte­mes­ter fra Thürin­gen. I

1756 klar­te Nøstetangen, etter om­fat­ten­de in­du­stri­spio­na­sje i Eng­land, å frem­stil­le det po­pu­la­ere bly­krys­tal­let. Pro­duk­sjo­nen i Hokk­sund ble lagt ned i 1777 og flyt­tet til Hur­dal. • Som­mer­ut­stil­ling av Ka­ri Møl­stad er årets ho­ved­ut­stil­ler av sam­tids­kunst­glass. Na­tu­ren in­spi­re­rer Ka­ri Møl­stad som vant 2.-pre­mi­en i Nøstetangen norsk glass­mu­se­ums de­sign­kon­kur­ran­se i 2008. Hvor: Nøstetangen Norsk Glassmuseum, Hokk­sund Når: Åp­nings­ti­der 2018

12. mai–2. sep­tem­ber. Tirs­dag–søn­dag kl. 11–16.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.