VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Vestfossen Kunstlaboratorium i 2018 pre­sen­te­rer årets pro­gram be­stå­en­de av fire spen­nen­de og uli­ke ut­stil­lin­ger. Nytt i år er at Ut­stil­lings­hal­len har to ut­stil­lings­pe­rio­der, 5. mai– 12. au­gust og 18. au­gust– 23. sep­tem­ber. Ho­ved­byg­nin­gen: • CONTEMPORARY CHAOS

Ku­ra­tert av De­me­trio Pa­pa­ro­ni. Tit­te­len Contemporary Chaos kan sies å va­ere be­skri­ven­de for den vi­su­el­le opp­le­vel­sen som ven­ter pub­li­kum, da ut­stil­lin­gen vi­ser et mang­fold av ut­trykk pro­du­sert i et bredt spek­ter av medier: ma­le­ri, fo­to­gra­fi, vi­deo, per­for­mance og sto­re steds­spe­si­fik­ke in­stal­la­sjo­ner la­get spe­si­elt for VKL. Ut­stil­lings­hal­len 5. mai–12. au­gust:

• ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2018–for førs­te gang i Vestfossen. Østlandsutstillingen er en år­lig lands­dels­ut­stil­ling som vi­ser og for­mid­ler sam­tids­kunst fra og på Øst­lan­det. Årets jury har an­tatt 39 kunst­ne­re med to­talt 78 ar­bei­der som vi gle­der oss til å vise fram. Jury­en for Østlandsutstillingen 2018 har be­stått av Edith Spi­ra (Vest­fold),

An­na Sig­mond Gud­munds­dottir (Opp­land), Sverre Gulle­sen (Oslo), Lars-andreas T. Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium), Anne Siv Fal­ken­berg Pedersen

(Tra­fo Kunst­hall) og Marti­na Kauf­mann (ØU). • Ut­stil­lings­hal­len 18. au­gust–23. sep­tem­ber: TRUCKENE SUSER FRAM OG TIL­BA­KE

Arena Vestfossen 2018 • Gal­le­ri Star:

NOE MAA GAA I STYK­KER

Bjar­ne Mel­gaard/ Sverre Bjert­nes. I Gal­le­ri Star vi­ses 10 bronse­skulp­tu­rer som er et re­sul­tat av et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom kunst­ner­ne Bjar­ne Mel­gaard og Sverre Bjert­nes. Pro­sjek­tet i sin hel­het ble for førs­te gang vist på Gal­le­ri Brandstrup og Rod Bian­co Galle­ry, og be­står av skulp­tur, ma­le­ri, gra­fikk, in­stal­la­sjon, samt et eget Dj-pro­gram.

Når: 6. Mai–23. Sep­tem­ber, kl. 11–18, tirs­dag– søn­dag. (OBS! Stengt man­da­ger)

Hvor: Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.