BLAAFARVEVAERKET 50 ÅR: 1968–2018

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

• Vaer­ket: Hjem­mets skat­ter Baktep­pet for årets ut­stil­ling er Blaa­farve­vaer­kets egen his­to­rie. I 1776, fire år etter fun­net av ko­bolt­fore­koms­ten i Mo­dum, ble Den Kon­ge­lig Dans­ke Por­cela­ins­fab­rik Blaa­farve­vaer­kets førs­te kun­de. Det blå farge­pig­ment ble brukt til å de­ko­re­re blant an­net strå­mønst­ret por­se­len som vi i dag har et kja­ert for­hold til. Det­te er den førs­te ut­stil­lin­gen i Nor­den som tar for seg por­se­len og ke­ra­mikk som mo­tiv i bilde­kunst i til­legg til kunst­hånd­verk. Ar­bei­der av kjen­te og mind­re kjen­te kunst­ne­re. • Tøm­mer­lå­ven: Gjen­for­tel­lin­ger. Opp­lev en ver­den av bloms­ter, møns­ter og mys­te­ri­er i ar­bei­de­ne til In­ger Jo­hanne Ras­mus­sen, en av Nor­ges le­den­de tekstil­kunst­ne­re. Hen­nes mo­nu­men­ta­le og farge­ster­ke teksti­ler pry­der tøm­mer­lå­vens rus­tik­ke veg­ger i som­mer.

• Kit­tel­sen­mu­se­et. Nøk­ken i dy­pet. The­odor Kit­tel­sens «Nøk­ken» er i fo­kus når Kit­tel­sen-mu­se­et på Blaa­farve­vaer­kets Ko­bolt­gru­ver fei­rer 25 år i år. Mu­se­ets inn­gang er byg­get om, og pub­li­kum in­vi­te­res til å gå ned i kjel­ler­eta­sjen, ned i dy­pet, for å opp­le­ve den skum­le og ond­skaps­ful­le Nøk­ken av­bil­det i fle­re va­ri­an­ter.

• Ny­fos­se­um. Res­tau­re­rin­gen av di­rek­tør­bo­li­gen ble lagt så tett opp til det opp­rin­ne­li­ge som mu­lig. Her in­ne blir du satt til­ba­ke til 1840-tal­lets tids­ånd. I dag er Roschers hjem også et Ida Lorent­zen mu­se­um. På vand­ring gjen­nom stuer, sove­rom og barne­va­er­el­ser vil du opp­da­ge Ida Lorent­zens bil­der med mo­ti­ver fra hu­sets kjø­li­ge ele­gan­se. • His­to­risk gru­ve­tur Blaa­farve­vaer­kets mest po­pu­la­ere gui­de­de tur, His­to­risk Gru­ve­tur, i Ko­bolt­gru­ve­ne er spek­ket med his­to­rie og spen­ning og pas­ser best for barn og voks­ne fra 10 år og opp­over. Den sto­re ny­he­ten i 2018 er en 35 me­ter lang henge­bru in­ne i fjel­let. les mer om ut­stil­lin­ger, tur­sti­er og gru­ve­tu­rer på: www.blaa.no

Hvor: Blaafarvevaerket, Mo­dum

Når: Tirs­dag–lør­dag k. 11–17, søn­dag kl. 11–18. Man­dag stengt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.