Wor­king Class Kids på Union Sce­ne

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Også bar­na skal ha sin festival. Wor­king Class Kids ska­pes av ild­sje­ler med et en­ga­sje­ment for at barn skal få gode kul­tu­rel­le opp­le­vel­ser. Til Wor­king Class Kids 2018 kom­mer Lars Lil­lo Sten­berg med mu­sikk fra hans barne­al­bum «Å, Var Jeg En Sang­fugl». Brille­bjørn kom­mer inn­om. Øistein Bly­ant blir også å se med sine geni­a­le og barne­venn­li­ge tegne­ab­le­gøy­er. Som van­lig gjes­ter også Turbo­troll med et mor­somt mi­ni­show. Det blir selv­føl­ge­lig man­ge and­re ak­ti­vi­te­ter for sto­re og små gjen­nom da­gen. Bil­lett­pris er kr. 150,- el­ler kr 450,- for fa­mi­lie­pass (2 barn og 2 voks­ne), gra­tis for barn un­der 2 år. Søn­dag 17. juni, kl. 11 på Union Sce­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.