På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

6

«The Shape of Wa­ter»

En kja­er­lig­hets­his­to­rie om en stum, kvin­ne­lig vaske­hjelp som for­els­ker seg hode­stups i et fiske­mons­ter som spi­ser kat­ter. Årets sto­re Os­car-fa­vo­ritt er en be­mer­kel­ses­ver­dig og sterk film, som vi bur­de va­ere takk­nem­lig for at Guil­ler­mo del Toro har la­get.

«Coco»

En re­spekt­full fei­ring av den mek­si­kans­ke folke­sje­len og de­res farge­rike folk­lo­re, som på vei­en ut­fors­ker te­ma­er man van­lig­vis skyg­ger unna i ani­mer­te fa­mi­lie­fil­mer. Om dø­den, de­mens og hva som skjer når alle har glemt at du en­gang lev­de.

5

«The Ta­le»

Den­ne bio­gra­fis­ke spille­fil­men og Oslo Pixvin­ne­ren om­hand­ler mis­bruk på en sterk, ori­gi­nal og sjel­dent blott­stilt måte.

«Tully»

«Tully» er bru­talt aer­lig om ut­ford­rin­ge­ne med mors­rol­len uten å ver­ken de­mo­ni­se­re menn, barn el­ler fa­mi­lie­liv.

«De­ad­pool 2»

De­ad­pool 2 er mer di­si­pli­nert og fo­ku­sert enn for­gjen­ge­ren, uten at det går på be­kost­ning av den enor­me meng­den av «in­jo­kes», sar­kas­tis­ke re­fe­ran­ser, ab­sur­de gags og vit­ti­ge gjeste­spill.

«Aven­gers:

In­fi­ni­ty War»

Ti år etter at Mar­vel-stu­dio­et kick­star­tet sitt film­uni­vers med «Iron Man», kom­mer en mas­to­dontfilm som sam­ler alt de har av su­per­hel­ter.

«Is­le Of Dogs»

En fa­sci­ne­ren­de godt sam­men­skrudd fa­bel fra Wes An­der­son, om sam­hold, so­li­da­ri­tet og hun­der med høy­snue.

«Lo­ving Vin­cent» «Lo­ving Vin­cent» er en vi­su­ell sanse­opp­le­vel­se av de sjeld­ne, og et must for van Gogh-fans.

«Phan­tom Th­re­ad»

Den geni­a­le kles­de­sig­ne­ren, og evi­ge ung­ka­ren, Rey­nolds Wood­cock (Da­ni­el Day-lewis) er en kon­troll­freak som har skapt sitt eget uni­vers med reg­ler hug­get i stein. En film full av skar­pe og minne­ver­di­ge kraft­re­plik­ker.

«Lady Bird»

Med «Lady Bird» er vår­en kom­met på kino, en rø­ren­de og ten­ken­de film om å blomst­re som men­nes­ke la­get av ord­kunst­ne­ren Gre­ta Ger­wig. «The Post»

Med to av USAS frems­te skue­spil­le­re i spis­sen er «The Post» blitt et ver­balt drama der hand­lin­gen lig­ger i drag­kam­pen om sann­he­ten, hvem som har krav på den, og hvem som skal for­tel­le den.

4

«Love, Si­mon»

Ny­an­sert og em­pa­tisk ung­doms­film om en ho­mo­fil ten­åring, ba­sert på Becky Al­ber­tal­lis Young Adult-ro­man «Si­mon vs. The Ho­mo Sa­pi­ens Agen­da».

«Ju­ras­sic World:

Fal­len King­dom»

Den førs­te halv­par­ten av «Fal­len King­dom» byr på det vi for­ven­ter av en «Ju­ras­sic»-film, men spille­reg­le­ne for­and­rer seg litt etter at hand­lin­gen for­flyt­ter seg til et go­tisk gods. Kna­ken­de godt hånd­verk, med et tem­me­lig skrang­le­te ma­nus.

«Adrift»

En kja­er­lig­hets­his­to­rie og en in­tim ka­ta­strofe­film fra is­lands­ke Balta­sar Kor­mákur.

«Guern­sey for­ening for lit­te­ra­tur og po­tet­skrell­pai»

Et erke­ty­pisk, et­ter­krigs­nos­tal­gisk ko­seteppe­dra­ma iscene­satt med stø­dig hånd av den bri­tis­ke ve­te­ra­nen Mike Newell.

«Block­ers»

Sex-po­si­tiv, for­doms­fri ung­doms­ko­me­die gir sta­tus­rap­port fra USA 2018.

«Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera»

En farge­rik, sjar­me­ren­de data­ani­ma­sjon fra Dan­mark, ba­sert på den po­pu­la­ere barne­bilde­bo­ken av Jakob Martin Strid.

«Ram­pa­ge»

Fja­er­lett pop­korn-un­der­hold­ning, der Dway­ne «The Rock» John­son kjem­per mot en for­vokst, fly­gen­de ulv og en mu­tert kjempe­kro­ko­dil­le sam­men med en gi­gan­tisk go­ril­la.

«Vok­ter­ske­ne»

En let­te­re sa­kral his­to­rie om de frans­ke kvin­ne­ne som sto igjen ale­ne un­der førs­te verdenskrig.

3

«Vann over ild» For film­ska­per Joern Ut­ki­len er il­lu­sjo­nen om «vil­le ves­ten» selve grunn­mu­ren i den­ne sur­rea­lis­tis­ke ko­me­di­en, men som så ofte er gjen­nom­fø­rin­gen av en god idé ofte mor­som­mere for den som står bak enn for den som må se på.

«The Ta­le». FOTO: HBO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.