Bade­tur til Sund­hau­gen

Dagsavisen Fremtiden - - Kulturquiz - ■ KJELL BUENE Leng­de: 13 km. Høyde­for­skjell: 55 m

Det­te en fin som­mer­tur på syk­kel på as­fal­ter­te vei­er i Øvre Ei­ker. Ut­gangs­punk­tet er Hokk­sund sta­sjon, og du kan gjer­ne ta med syk­ke­len på lo­kal­to­get, som kjø­rer en gang i ti­men, der­som du unn­går rush­ti­den på hver­da­ger.

Fra sta­sjo­nen syk­ler du Råd­hus­gata for­bi Hokk­sund ung­doms­sko­le ut til rund­kjø­rin­gen i Vest­re Bru­ga­te som du syk­ler til venst­re un­der jern­ba­nen opp til to nye rund­kjø­rin­ger. Her, hvor vei­en tar av til Skots­elv, syk­ler du mest mu­lig rett fram inn Chris­ti­an IVS vei, som du føl­ger gjen­nom bo­lig­om­rå­det og på bro over E 134 og helt til vei­en en­der i Sems­vei­en. Ta Sems­vei­en til høy­re slakt opp­over til vei­en krys­ser jern­ba­nen på Tore­spa­eren og fort­sett gjen­nom bo­lig­fel­tet på Sem. I krys­set på Spa­eren fort­set­ter du på Kongs­berg­vei­en helt til Dar­bu. Først litt opp­over før det ba­erer ut­for Lunde­bak­ke­ne ned til Fis­kum­s­let­ta. Nøy­ak­tig 50 m etter jern­bane­brua er det på tide å ta da­gens førs­te stopp ved Fis­kum­van­net na­tur­re­ser­vat, som ble opp­ret­tet i 1974. Det er et 1,2 kvad­rat­kilo­me­ter stort våt­marks­om­rå­de hvor man visst­nok kan ob­ser­ve­re hele 208 fugle­ar­ter. Her får du par­ke­re syk­ke­len og ta av­stik­ke­ren på planke­vei­en ut til fugle­tår­net på Heg­stad­myra og sjek­ke om trekk­fug­le­ne er kom­met hjem etter sin år­li­ge sy­dent­ur om vin­te­ren.

Til­ba­ke på ho­ved­vei­en fort­set­ter du over Fis­kum­s­let­ta for­bi Fis­kum kir­ke, Dar­bu sta­sjon og pas­ser vei­en ned til den gam­le mid­del­al­der­kir­ken, som dess­ver­re er stengt. 250 m etter at du har kjørt over Fis­ku­mel­va, tar du til venst­re ned Sund­haug­vei­en som run­der Fis­kum­van­net på sør­si­den og tar da­gens vel­for­tjen­te rast ved krak­ke­ne på bade­plas­sen ved Sund­hau­gen (se bil­det). Al­ter­na­ti­vet er å be­sø­ke res­tau­ran­ten som holder åpent på søn­da­ger.

Fort­sett over den nye brua over det sma­le sun­det mel­lom Fis­kum­van­net og Ei­ke­ren. I det førs­te vei­krys­set tar du Grinda­vei­en til venst­re til Vestfossen. Ute på fyl­kes­vei 35 pas­se­rer du herre­går­den Fossesholm på høy­re side. Det­te var ho­ved­gård for Foss­god­set, som var sen­trum for den gam­le sag­bruks­drif­ten i ned­re del av Dram­mens­vass­dra­get fra 1500- tal­let. Den im­po­ne­ren­de 50 m lan­ge ho­ved­byg­nin­gen i ro­kokko­stil med mar­mo­rer­te pi­las­trer ble byg­get av Jør­gen von Cap­pe­len i 1763. Herre­går­den åp­ner of­fi­si­elt først i juni, men in­ne på tu­net er det bord og ben­ker hvor det også er greit å ras­te.

Til­ba­ke til Hokk­sund er det bare å føl­ge an­vis­nin­gen på de røde syk­kel­ve­iskil­te­ne til Hokk­sund. I Vestfossen sen­trum tar du til høy­re Fab­rikk­gata for­bi de gam­le byg­nin­ge­ne til Vestfossen Cel­lu­lo­se, som Morten Vis­kum i dag har inn­tatt med sitt kunst­gal­le­ri. Vi­de­re Smør­grav­vei­en og Vold­stad­vei­en til Ei­ker kjøpe­sen­ter og un­der E 134 til­ba­ke til Hokk­sund.

FOTO: KJELL BUENE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.