Skotrøb­bel har styr­ket Iran

VM: Iran gjør sin Vm-premiere. Med sko på bei­na.

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

ST. PE­TERS­BURG: Irans lands­lags­tre­ner Car­los Qu­eiroz me­ner hans spil­le­re har knyt­tet ster­ke­re bånd som føl­ge av at Nike stop­pet le­ve­ran­sen av fot­ball­sko til la­get.

Sko­pro­du­sen­ten opp­lys­te tid­li­ge­re den­ne uka at de ikke vil­le le­ve­re sko til Iran. År­sa­ken er de in­ter­na­sjo­na­le po­li­tis­ke og øko­no­mis­ke re­strik­sjo­ne­ne mot lan­det.

Der­med måt­te fle­re irans­ke fot­ball­spil­le­re ut og kjø­pe sine egne fot­ball­sko bare noen da­ger før de­res førs­te Vm-kamp mot Ma­rok­ko fre­dag.

Qu­eiroz rea­ger­te umid­del­bart med sin­ne og men­te det var uhel­dig å byt­te ut­styr så kort tid før en vik­tig kamp. Nå sy­nes por­tu­gi­se­ren å ha snudd i saken.

– Det har va­ert en kil­de til in­spi­ra­sjon for oss, sier Qu­eiroz til Sky Sports og leg­ger til at spil­ler­ne «har knyt­tet tet­te­re bånd» som føl­ge av si­tua­sjo­nen.

Li­ke­vel ber Qu­eiroz om en be­kla­gel­se fra Nike.

– Den sis­te ut­ta­lel­sen de­res var, slik jeg ser det per­son­lig, unød­ven­dig. Alle kjen­ner til sank­sjo­ne­ne mot Iran. De bur­de be­kla­ge seg over­for oss, for den­ne ar­ro­gan­te opp­før­se­len mot 23 gut­ter er full­sten­dig idio­tisk, sier 65-årin­gen.

Med Qu­eiroz i spis­sen har ikke Iran tapt en enes­te tel­len­de kamp si­den de tap­te for Ar­gen­ti­na i gruppe­spil­let i VM for fire år si­den. Det er en rek­ke 22 kam­per.

I til­legg til Ma­rok­ko skal Iran møte Por­tu­gal og Spa­nia i VMS grup­pe B. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.