Ut­ford­rer par­ti­ene på in­te­gre­ring i nye Dram­men

TJUVSTARTER LOKALVALGKAMPEN

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KATRINE STRØM katrine.strom@dags­avi­sen.no

KIRKE­FO­RUM: I god tid før start­skud­det for nes­te års valg­kamp skal politikere fra alle par­ti­er i dag få en fel­les opp­da­te­ring på hvor­dan det står til med in­te­gre­ring i Dram­men.

Un­der den noe la­de­de fa­nen «In­te­gre­ring og neste­k­ja­er­lig­het» vil lo­kal­po­li­ti­ker­ne på det åpne se­mi­na­ret få en sta­tus­rap­port fra Lars Øst­by i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå om hvil­ken kon­tekst de­res po­li­tis­ke prio­ri­te­rin­ger fak­tisk har og mest sann­syn­lig vil ha. Fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som Bus­ke­rud inn­vand­rer­råd, Kir­kens By­mi­sjon, Røde Kors og Den nors­ke kir­ke får hol­de ap­pel­ler, før det rig­ges til gruppe­ar­beid. Da­gens møte­le­der, jour­na­list Kada­fi Za­man, ut­ford­rer i del to hvert av par­ti­ene med det som ut­gangs­punkt.

– Kada­fi vil spis­se ma­te­ria­let da­gen fram­brin­ger, og åpne for re­flek­sjon og sam­ta­le der de kan si hva de tar med seg vi­de­re. Til vår­en, når pro­gram­me­ne er fer­dig­s­pik­ret, vil vi så in­vi­te­re til et nytt møte der vi vil dis­ku­te­re det de lan­der på, sier Ivar Fla­ten i Kirke­fo­rums sty­re.

Inn i tide

En av fo­ru­mets ho­ved­opp­ga­ver er å ak­tua­li­se­re pro­blem­stil­lin­ger i skja­e­rings­punk­tet kir­ke og sam­funns­liv. – Hva kan vi løf­te fram som in­ter­es­sant og vik­tig for dram­mens­sam­fun­net? spør Fla­ten re­to­risk, og leg­ger kle­de­lig be­skje­dent til at styre­med­lem­mer som eks-stor­tings­pre­si­dent Kir­sti Kol­le Grøn­dahl og tid­li­ge­re dram­mens­ord­fø­rer og stor­tings­re­pre­sen­tant Erik Dal­heim gir fo­ru­met en viss teft.

– De har beg­ge sagt at skal det ha noen hen­sikt å dis­ku­te­re det­te parti­po­li­tisk, må vi inn før parti­pro­gram­me­ne er fer­dig­stilt, sier Fla­ten.

Mo­bil får sty­re

Selv om da­gens for­mat er nytt både for politikere og vert­skap, byg­ger det på er­fa­rin­ger den ak­ti­ve pres­ten og sam­funns­ak­tø­ren har gjort gjen­nom sine man­ge år med «gjeste­bud».

Også de er bygd opp av in­spi­re­ren­de fore­drag, nett­verks­åp­ning og te­ma­tis­ke verk­ste­der på tvers av grup­per – men da med re­sul­ta­ter som blir over­le­vert politikere i etter­kant. Den­ne gan­gen er mo­del­len snudd på ho­det. Mo­bil­tek­no­lo­gi skal gjø­re både sam­ta­len mer in­ter­ak­tiv un­der­veis, og ge­ne­re­re et re­fe­rat po­li­ti­ker­ne kan ta med seg til­ba­ke til sine re­spek­ti­ve par­ti­er, for­kla­rer Fla­ten.

Top­pe­ne kom­mer

Tema og ti­ming vir­ker å tref­fe blink, og de størs­te par­ti­ene opp­gir beg­ge at de vil stil­le med ord­fø­rer­kan­di­da­te­ne i spis­sen (se side­sak). Høy­res Fredrik A. Ha­aning lev­ner li­ten tvil om at det­te står høyt på hans agen­da.

– Jeg sit­ter i in­te­gre­rings- og fat­tig­doms­ut­val­get i Dram­men, og i til­legg i et til­sva­ren­de for Høy­re sen­tralt som ak­ku­rat har av­le­vert en inn­stil­ling som vil på­vir­ke hele Høy­res pro­gram. Det har va­ert mye «Look to dram­men» fra hele lan­det un­der­veis i det­te ar­bei­det, jeg har sit­tet der med folk fra alle sto­re byer og de har sett at må­ten vi har løst ting på er vel­lyk­ket i stor grad. Sam­ti­dig har vi en stør­re an­del ikke-vest­li­ge inn­vand­re­re enn de and­re, og det gir oss sam­men med Oslo en an­nen type ut­ford­rin­ger, sier Ha­aning.

Ivar Fla­ten i Kirke­fo­rum

FOTO: KNUT RAGNAR SØBAK WESTAD

LE­DER VERKSTED: TV 2-jour­na­list Kada­fi Za­man fra Lier er hy­ret til å lede Kirke­fo­rums in­te­gre­rings­se­mi­nar i Bra­ger­nes me­nig­hets­sen­ter. Her er han på un­der­cover-opp­drag for Do­ku­ment 2, i rol­len som flykt­nin­gen «Ali Khan».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.