Vi går og grub­ler. Det­te er ikke et lett valg.

Vi har møtt Krfs Olaug Bollestad, nest­le­der i en skjebne­tid. Først var hun glad. Så gråt hun en skvett. Så ble hun opp­rørt.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - Olaug Bollestad Nest­le­der i KRF ■ HANNE MAUNO ■ MIMSY MØLLER (FOTO)

– Hei, det e Olaug! sier Olaug Bollestad inn i cal­lin­gen. Så blir vi slup­pet inn i Krfs ho­ved­kvar­ter, som pas­sen­de nok be­fin­ner seg i Kirke­gata, Vi føl­ger etter hen­ne opp trap­pe­ne og kjen­ner vi er gans­ke spen­te på stem­nin­gen der in­ne. Ko­ker det der, nå som KRF skal fore­ta sitt smerte­ful­le valg mel­lom høy­re- og venstre­si­den i norsk po­li­tikk? Grå­ter de? Slåss de? Fal­ler de hver­and­re om hal­sen? Sen­der de de­spe­ra­te bøn­ner om hjelp til Han der oppe? El­ler ste­ker de ufor­trø­dent en hel mas­se vaf­ler, slik de gjor­de det un­der valg­va­ken i fjor høst, da alle var ble­ke av ner­vø­si­tet for å hav­ne un­der sperre­gren­sa?

Men nei. Her in­ne i Krfs lo­ka­ler er det fak­tisk helt stil­le. Det er nes­ten in­gen her. Ikke luk­ter det ny­stek­te vaf­ler her hel­ler (litt skuf­fen­de). Det enes­te som vit­ner om det skjebne­tun­ge al­vo­ret i KRF ak­ku­rat nå, er en Vårt Land-for­si­de, som lig­ger midt på bor­det. «Slik vil de vin­ne KRF» står det, over to sto­re bil­der av Høy­res Er­na Sol­berg og Aps Jo­nas Gahr Stø­re.

Og som kjent: Parti­le­der Knut Arild Harei­de pek­te i sin lands­styre­ta­le på Jo­nas og en mu­lig re­gje­ring med Ap og Sp. Nest­le­der­ne Kjell In­golf Rop­stad og Olaug Bollestad, der­imot, pek­te på Er­na og for­hand­lin­ger om en re­gje­ring sam­men med Høy­re, Venst­re og Frp. I alle fall i førs­te om­gang. Men vil Knut Arild Harei­de da kun­ne bli sit­ten­de som parti­le­der, om lands­mø­tet ved­tar at de skal gå til høy­re først – mot hans ty­de­li­ge råd? Slike småt­te­ri­er må Krf-er­ne fin­ne ut av før det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet 2. no­vem­ber. Selve Skjebne­da­gen.

– Er det­te den tøf­fes­te tida du har opp­levd i KRF? Dere går her­jet om­kring og grub­ler ...?

– Ja, vi går og grub­ler. Det­te er ikke et lett valg for noen, og eg e jo ei van­li­ge dama av kjøtt og blod. Så det­te kjen­ne eg jo på, sier Bollestad. Så blir hun litt streng i stem­men:

– Men er det­te et in­ter­vju om linje­valg, el­ler er det er et por­trett­in­ter­vju?

– Det er et por­trett­in­ter­vju, som også hand­ler litt om linje­valg ...

– Å ja, sier Bollestad, og slap­per ty­de­lig litt mer av. Fra de sis­te par uke­nes dek­ning av KRF kan man jo få inn­trykk av at hun kon­stant går rundt og er opp­løst i tå­rer etter ster­ke lands­styre­møte­ta­ler, men fore­lø­pig ser øyne­ne hen­nes helt tør­re og fine ut un­der den krøl­le­te lug­gen, og det lite smil er på plass her in­ne på kon­to­ret.

– Vi kan jo be­gyn­ne å snak­ke om Ål­gård i Ro­ga­land, der du bor ...?

– Jo, men det er jo ikke der jeg er født! Dit flyt­tet vi sei­ne­re, man­nen min og jeg. Jeg er født hjem­me på Jørpe­land i 1961. Det er en li­ten in­du­stri­by, og fa­ren min job­bet på stålver­ket der. Jeg ble født 20 må­ne­der etter bro­ren min, og da fa­ren min så at det en­de­lig kom ei jen­te i fa­mi­li­en, ble han så glad at han heis­te flag­get! Selv var han en av fem brød­re, som alle fikk gut­ter ...

Men før vi lar Olaug Bollestad for­tel­le mer av sin livs­his­to­rie, fram­ført på sprud­len­de, ord­rik ro­ga­lands­dia­lekt med man­ge inn­skut­te bi­set­nin­ger, så må vi inn­om noe an­net. For det vak­te opp­sikt da nett­opp Olaug Bollestad be­kjent­gjor­de at hun, mot parti­le­de­rens ty­de­li­ge råd, helst vil ta en run­de med for­hand­lin­ger med høyre­si­den først. Hun blir reg­net til en slags venstre­fløy i KRF, selv om hun kom­mer fra det kon­ser­va­ti­ve Ro­ga­land, og har tid­li­ge­re ut­talt seg po­si­tivt om å sam­ar­bei­de med både Ap og Sp. Hun har hel­ler ikke lagt skjul på at hun står langt unna Frp, og at hun ikke har likt den tøf­fe re­to­rik­ken fra Syl­vi List­haug og and­re. Som hun sa det til Klasse­kam­pen etter lands­styre­mø­tet der hun åp­net for re­gje­ring med Frp: «Jeg fø­ler vir­ke­lig at jeg svel­ger ka­me­ler, ka­ni­ner og alt som er, med horn og uten horn».

I sin tid var det helt åpent hvil­ket par­ti Olaug Bollestad selv vil­le til­hø­re. Vår­en før kom­mune­val­get 2003 var det i alt fire par­ti­er som bei­let til den en­ga­sjer­te Olaug Bollestad og vil­le ha hen­ne på sin lis­te i Gjes­dal kom­mu­ne: Det var Ap og Høy­re, det var KRF og det var Sen­ter­par­ti­et. På den tida var hun 42 år gam­mel og en etab­lert syke­plei­er og akutt­mot­taks­le­der ved Sen­tral­sjuke­hu­set i Ro­ga­land. Hun var dess­uten fire­barns­mor med mann og hus i nytt bygge­felt i byg­da Ål­gård, så det var in­gen politisk broi­ler de had­de med å gjø­re. Hun les­te alle de fire parti­pro­gram­me­ne etter tur, og falt til slutt ned på KRF og det krist­ne verdi­grunn­la­get hun så der. Hun var ikke dat­ter av en frel­ses­armé­sol­dat for in­gen­ting.

– Jeg var med mor på Frel­ses­ar­me­en fra jeg var li­ten, for­tel­ler Bollestad, som i ten­åre­ne også var inn­om bede­hu­set. I noen år etter vi­dere­gå­en­de job­bet hun som ung­doms­ar­bei­der for Indre­mi­sjo­nen.

– Den krist­ne for­ank­rin­gen til KRF be­tyd­de mye. Men før det­te had­de jeg ikke brydd meg noe sa­er­lig om po­li­tikk i det hele tatt, og jeg trod­de ald­ri i ver­den at jeg skul­le kom­me inn i kom­mune­sty­ret, jeg sto jo på en 15. plass! Jeg fulg­te der­for ikke sa­er­lig godt med på valg­sen­din­gen den valg­kvel­den i 2003. Men da­gen etter, i seks­tida, ring­te ord­fø­re­ren og sa at jeg var kom­met inn i kom­mune­sty­ret. «Du har fått så­pass man­ge stem­mer at du nok også kom­mer inn i for­mann­ska­pet», sa han. «Du tul­ler med meg!» sa jeg. Men slik ble det. Etter fire år i kom­mune­sty­re og for­mann­skap end­te hun opp som en po­pu­la­er ord­fø­rer i Gjes­dal, da etter et valg­tek­nisk sam­ar­beid med Sen­ter­par­ti­et, som fikk vara­ord­fø­re­ren. Det hø­rer med til histo­ri­en at Olaug fra før had­de hatt et godt venn­skap og sam­ar­beid over fle­re år med en av sine gode na­bo­er på bygge­fel­tet om so­sia­le til­tak for barn og ung­dom. Na­bo­en var den ikke ukjen­te Ei­rin Sund, nå dis­trikts­sek­reta­er i LO. Tid­li­ge­re har Sund va­ert stor­tings­re­pre­sen­tant for Ap, og hun var en av bei­ler­ne da Olaug skul­le vel­ge par­ti foran kom­mune­val­get i 2003.

– Ja, Ei­rin kom til meg med et parti­pro­gram langt som et vondt år, hun kom med hele blek­ka. «Jeg kan jo ikke lese alt det her», sa jeg. «Det er jo som en bok!» sier Bollestad med en lat­ter.

Det kun­ne gå uker uten at mor snak­ka til oss un­ge­ne.

– Så du har sam­ar­bei­det godt med Ap og Sp før?

– Det står ikke på det. Jeg har møtt man­ge bra folk i de to par­ti­ene. Og jeg vil gjer­ne un­der­stre­ke at KRF er et sen­trums­par­ti, ikke et bor­ger­lig par­ti. Vi har mye til fel­les med Ap når det gjel­der so­li­da­ri­tet og fel­les­skaps­løs­nin­ger. Men det er ikke kun Aps po­li­tikk som pre­ges av so­li­da­ri­tet. Jeg tror på en­kelt­men­nes­kets valg, og et sam­funn bygd på na­ere re­la­sjo­ner og små fel­les­skap. Tros­fri­he­ten og den krist­ne tro­ens plass i sam­fun­net er også så vik­tig for meg. Det sam­me er fri­vil­lig­he­ten og fa­mi­li­ens valg­fri­het. Og et sam­funn som ikke er seg selv nok, som kik­ker ut over Nor­ges gren­ser, sier Bollestad, som gir ut­trykk for skep­sis til en re­gje­ring som må ha støt­te i SV.

– De vil jo ha et livs­syns­nøy­tralt sam­funn, me­ner Bollestad, som selv er vokst opp med en far som var Sv-er.

– Han var knall­rød! Rø­de­re enn SV, egent­lig! sier Bollestad en­tu­si­as­tisk, som for­tel­ler at fa­ren var av dem som be­und­ret So­sia­lis­tisk Folke­par­tis Finn Gus­tav­sen tid­lig på 60-tal­let. Si­den gikk han inn i SV.

– Finn Gus­tav­sen var den sto­re hel­ten til min far, sier Bollestad.

– Vi fikk både Sv-avi­sen Ny Tid og Krfs Fol­kets Fram­tid i pos­ten hjem til oss.

Fa­ren var på sin side Olaugs sto­re helt. Han var klip­pen i en barn­dom som kun­ne va­ere tung og vans­ke­lig. Etter at lil­le Olaug ble født hjem­me på Jørpe­land en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.