Kald­du­sjen fra Norsk Tip­ping

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Re­ak­sjo­ne­ne har va­ert man­ge etter det ble kjent at Norsk Tip­ping har brukt 100 mil­lio­ner kro­ner på ny logo og «vi­su­ell iden­ti­tet». «Norsk Tip­pings for­ny­el­se skal til sju­en­de og sist gag­ne kun­de­ne og norsk fri­vil­lig­het som får Norsk Tip­pings over­skudd i sin hel­het», sier con­tent mar­ke­ting­sjef, In­grunn Bør­re­sen til Kam­pan­je.

Det er mu­lig Norsk Tip­ping har klart å over­be­vi­se seg selv om at den gi­gan­tis­ke in­ves­te­rin­gen gag­ner norsk fri­vil­lig­het. Hvor­vidt de har over­be­vist stort man­ge and­re, er høyst tvil­somt. At sel­ska­pet som for­val­ter pen­ge­ne som folk flest bru­ker til spill, og som skal for­de­le dem ut­over gras­rota i Idretts- og Kul­tur-nor­ge, tar seg råd til å pus­se på ut­se­en­det til en så høy pris, er unek­te­lig umu­si­kalsk.

Hvor mye idretts­ut­styr el­ler hvor man­ge ar­ran­ge­men­ter kun­ne va­ert sik­ret med dis­se mid­le­ne? For dem som bru­ker fri­ti­da sin på å leg­ge ned et høyt an­tall dug­nads­ti­mer for at un­ger skal få prak­ti­se­re idrett må det va­ere en kald­dusj å se mil­lio­ner tril­le rett for­bi.

Navne­byt­te, logo­byt­te og end­ring av pro­fil vir­ker å va­ere en trend for stør­re etab­ler­te sel­ska­per. Vi stil­ler spørs­mål ved hvor­for. Hva var galt med Norsk Tip­pings opp­rin­ne­li­ge logo? Og hvor­for skal et sel­skap som har mono­pol bru­ke sto­re kref­ter på å fram­stå som mer kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, slik de selv har for­klart at var del av mo­ti­va­sjo­nen?

Tippe­mid­le­ne er blitt en vik­tig del av fi­nan­sie­rin­gen av til­tak in­nen fri­vil­lig­het, idrett og kul­tur. Over­skud­det har vist seg så godt de se­ne­re åre­ne at også fle­re til­tak som har lig­get un­der stats­bud­sjet­tet er blitt flyt­tet over til å bli fi­nan­siert av spill­over­skud­det. For­må­le­ne in­nen idrett, fri­vil­lig­het og kul­tur hand­ler i stor grad om å byg­ge opp barn og unge, gjen­nom blant an­net ta­lent­ut­vik­ling. Det er trist å se at Norsk Tip­ping ser det som vik­tig å fram­stå som fram­over­lent gjen­nom ny logo, når fram­ti­das voks­ne kun­ne trengt dis­se pen­ge­ne mer.

Hva var galt med Norsk Tip­pings opp­rin­ne­li­ge logo?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.