Ut­valg skal grans­ke part­ner­drap

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

DRAP: Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp) har satt ned et eget ut­valg som skal gjen­nom­gå alle part­ner­draps­sa­ker i Nor­ge. I ut­val­gets man­dat lig­ger blant an­net å fin­ne ut av hvor­for så man­ge vars­le­de drap ikke for­hind­res. Ut­val­get, som ble satt ned i går, skal va­ere fer­dig med sitt ar­beid og le­ve­re en inn­stil­ling in­nen ut­gan­gen av sep­tem­ber 2019. Ut­val­get le­des av Ragn­hild Hen­num, pro­fes­sor i of­fent­lig rett ved ju­ri­disk fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

– Må­let er at de har kon­kre­te for­slag til kon­kre­te lov­end­rin­ger el­ler and­re end­rin­ger som må gjø­res, etter å ha lest alle draps­sa­ke­ne og un­der­søkt. Det er et po­eng å la­ere av hva som har skjedd, sier Wa­ra til VG.

Fra 2000 til 2016 ble 150 men­nes­ker drept av part­ne­ren i Nor­ge. Det til­sva­rer mel­lom en fire­del og en tre­del av alle dra­pe­ne i dis­se åre­ne. 90 pro­sent av of­re­ne for part­ner­drap er kvin­ner, men an­de­len drap hvor en kvin­ne er gjer­nings­per­son er øken­de. De sis­te åre­ne har nes­ten halv­par­ten av dra­pe­ne i den­ne ka­te­go­ri­en blitt be­gått av per­soner født i ut­lan­det. Eks­pert­ut­val­get skal spe­si­elt kon­sen­tre­re seg om sa­ke­ne der draps­of­fe­ret har va­ert i kon­takt med hjelpe­ap­pa­ra­tet før det fa­ta­le skjed­de.

– Forsk­ning vi­ser at dis­se dra­pe­ne sjel­den kom­mer uten for­var­sel. Po­ten­sia­let for å fore­byg­ge bed­re og mer sys­te­ma­tisk er der­for stort, sier Wa­ra.

Hittil i 2018 har norsk po­li­ti star­tet etter­forsk­ning av 18 draps­sa­ker. I seks av sa­ke­ne har den sik­te­de og of­fe­ret va­ert i et par­for­hold. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.