Det­te er gren­se stri­den som må lø­ses for å få en brexit-av­ta­le

BREXIT: Det job­bes dag og natt nå for å fin­ne en løs­ning som gir en av­ta­le mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia. Her er grense­stri­den som må lø­ses.

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - ÅS­NE GULLIKSTAD ■

Pres­set på There­sa Mays re­gje­ring er bly­tungt, og det job­bes på spreng i ku­lis­se­ne for å fin­ne en løs­ning foran et Eu-møte ons­dag.

Topp­mø­tet ons­dag og tors­dag har i lang tid va­ert sett på som fris­ten for å bli enig om en av­ta­le mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia om bri­te­nes ut­mel­ding av EU. En av­ta­le kan kom­me i lø­pet av de na­er­mes­te da­ge­ne, men kan ska­pe et enormt politisk bråk i Stor­bri­tan­nia.

Den al­ler størs­te ut­ford­rin­gen er hvor­dan man skal re­gu­le­re irske­gren­sen – men hva er pro­ble­met? Her er ho­ved­trek­ke­ne i stri­den:

HVA ER MÅ­LET?

I dag er det en så­kalt «myk gren­se» mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land: Det er stort sett de sam­me lo­ver og re­gu­le­rin­ger i Ir­land og Stor­bri­tan­nia si­den beg­ge er med i EU og der­med også toll­unio­nen og det ind­re mar­ke­det.

Ver­ken EU el­ler Stor­bri­tan­nia øns­ker en så­kalt «hard gren­se» mel­lom Ir­land og Nord-ir­land etter Stor­bri­tan­nias ut­mel­ding av EU. Med «hard gren­se» me­nes en gren­se med kon­troll­pos­ter og re­gu­le­rin­ger som vil gjø­re det mer tung­vint enn i dag å pas­se­re gren­sen, både når det gjel­der per­soner, va­rer og tje­nes­ter. Det­te vil va­ere pro­ble­ma­tisk på fle­re plan, men det er spe­si­elt vans­ke­lig på grunn av den be­ten­te po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen og freds­pro­ses­sen i Nord-ir­land.

Må­let er der­for å fin­ne en løs­ning der man unn­går en hard gren­se.

HVOR­FOR ER DET­TE VANS­KE­LIG?

Der­som Stor­bri­tan­nia skul­le fort­satt som en del av det ind­re mar­ke­det el­ler EUS toll­union etter brexit, vil­le mye va­ert løst. Men den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har hele ti­den sagt at det­te ikke er ak­tu­elt – det vil­le va­ert et for lite ra­di­kalt brudd med EU sett med kon­ser­va­ti­ve brexit-for­kjem­pe­res øyne.

Der­med har man job­bet for å fin­ne en løs­ning uten­om det­te. Beg­ge par­ter øns­ker en fort­satt «myk gren­se» uan­sett hva slags ord­ning for de vi­de­re re­la­sjo­ner mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia man ende opp med. En slik løs­ning kal­les «back­stop» – et slags sik­ker­hets­nett. Enig­het om at man må få det­te på plass kom på plass i de­sem­ber 2017. Hva som skal va­ere inn­hol­det i en slik «back­stop» er der­imot ikke av­klart.

HVOR STÅR EU?

EU, som også re­pre­sen­te­rer Ir­lands syn, kom med et for­slag om at det etab­le­res en fel­les re­gu­le­rings­om­rå­de mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land, slik at det blir en mer søm­løs over­gang på irske­gren­sen. Det­te vil møte be­ho­vet for en myk gren­se mel­lom nord og sør på den irs­ke øya, men vil kre­ve kon­troll av va­rer som pas­se­rer mel­lom Nord-ir­land og res­ten av Stor­bri­tan­nia.

HVOR STÅR STOR­BRI­TAN­NIA?

Også Stor­bri­tan­nia øns­ker en søm­løs gren­se mel­lom nord og sør på den irs­ke øya, men den bri­tis­ke re­gje­rin­gens pro­blem med EUS for­slag er at det i prak­sis vil dan­ne en gren­se i Irske­sjø­en – alt­så mel­lom NordIr­land og res­ten av Stor­bri­tan­nia (Eng­land, Skott­land og Wa­les). Det­te gri­per rett inn i bak­tep­pet for den mange­åri­ge po­li­tis­ke kon­flik­ten i Nordir­land. De nord­irs­ke unio­nis­te­ne, alt­så de som øns­ker at Nord-ir­land skal for­bli en del av Stor­bri­tan­nia, mot­set­ter seg en­hver end­ring som dis­tan­se­rer Nord-ir­land fra res­ten av Stor­bri­tan­nia.

I dag har Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et ikke rent fler­tall i Un­der­hu­set i det bri­tis­ke par­la­men­tet. Re­gje­rin­gen støt­tes der­for av det nord­irs­ke kon­ser­va­ti­ve unio­nist­par­ti­et DUP, som har ti re­pre­sen­tan­ter. DUP tru­er nå med å trek­ke støt­ten til Mayre­gje­rin­gen der­som de­res inn­ven­din­ger ikke tas hen­syn til.

HVA HAR MAY FORE­SLÅTT?

I den mye om­tal­te Che­que­rs­pla­nen, som er den bri­tis­ke re­gje­rin­gens brexit-stra­te­gi og ble lagt fram i juli, fore­slo Mays re­gje­ring blant an­net at hele Stor­bri­tan­nia skal opp­rett­hol­de en så­kalt «fel­les re­gel­bok» for alle va­rer som pas­se­rer mel­lom Stor­bri­tan­nia og EU etter brexit. I prak­sis vil Stor­bri­tan­nia da nyte godt av de fire fri­he­ter; fri flyt av va­rer. Det­te har EU av­vist, da man me­ner det vil un­der­gra­ve de fire fri­he­ter, ved at Stor­bri­tan­nia tar del i en av dem men ikke de and­re. Che­que­rs-pla­nen fore­slo også at Stor­bri­tan­nia skal kre­ve inn toll på veg­ne av EU på va­rer som kom­mer inn fra om­rå­der uten­for EU og Stor­bri­tan­nia. Også det­te har EU av­vist.

HVA SKJER NÅ?

Etter et Eu-møte i Salz­burg i Øs­ter­rike ble Mays Che­que­rs­plan kon­tant av­vist av de and­re

STRIDENS KJERNE: Gren­sen mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land vil bli enes­te land­gren­se mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia etter brexit. Grense­spørs­må­le­ne må av­kla­res. Den­ne hel­gen job­bes det på spreng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.