Av­gjø­ren­de valg

• Politisk om­velt­ning i tysk po­li­tikk

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - ISE­LIN STAL­HEIM MØLLER ise­lin.stal­heim.mol­ler@dags­avi­sen.no

TYSK­LAND: Ange­la Mer­kels re­gje­rings­part­ner går mot et skik­ke­lig ne­der­lag i val­get i Bay­ern i mor­gen. Det kan få føl­ger helt til Ber­lin.

■ Når inn­byg­ger­ne i den sør­tys­ke del­sta­ten Bay­ern går til valg i mor­gen vil re­sul­ta­tet bli fulgt med ar­gus­øyne langt inn i re­gje­rings­kon­to­re­ne i Ber­lin og også i euro­pe­is­ke ho­ved­ste­der.

Re­gje­rings­par­ti­et CSUS ven­te­de fall kan ska­pe mer trøb­bel for Mer­kels al­le­re­de skjø­re re­gje­rings­sam­ar­beid.

CSU fin­nes bare i Bay­ern. Det er søs­ter­par­ti med kans­ler Ange­la Mer­kels kon­ser­va­ti­ve par­ti CDU som par­ti­et he­ter i res­ten av lan­det. CSU er hak­ket mer kon­ser­va­ti­ve enn mo­der­par­ti­et.

Størst til evig tid

CSU har styrt Bay­ern helt si­den 1957, de fles­te åre­ne med ab­so­lutt fler­tall. Men den to­ta­le do­mi­nan­sen står nå for fall. CSU lig­ger an til en opp­slut­ning rundt 33 pro­sent, iføl­ge en me­nings­må­ling of­fent­lig­gjort tors­dag for Spie­gel On­line.

«Et slikt re­sul­tat vil va­ere ka­ta­stro­fe», skri­ver avi­sen.

Den sto­re trus­se­len som er blitt truk­ket fram gang på gang er høyre­po­pu­lis­tis­ke Al­ter­na­tiv for Tysk­lands (AFD) sto­re fram­gang.

Men de sis­te me­nings­må­lin­ge­ne vi­ser at det er miljø­par­ti­et De grøn­ne som vir­ke­lig vokser.

Om må­lin­gen tors­dag skul­le slå til, vil De grøn­ne gå for­bi so­sial­de­mo­kra­tis­ke SPD og bli del­sta­tens nest størs­te par­ti med 18,5 pro­sent opp­slut­ning, en øk­ning fra 8,6 pro­sent i val­get i 2013.

Grønn suk­sess

De grøn­ne vin­ner vel­ge­re fra både SPD på venstre­si­den og kon­ser­va­ti­ve CDU og CSU til høy­re.

Også SPD lig­ger an til en ge­di­gen ned­tur fra 20 pro­sent i 2013 til rundt 11 pro­sent i val­get i mor­gen.

SPD sit­ter i Mer­kels re­gje­ring med CDU og CSU.

Re­sul­ta­tet i Bay­ern vil der­for også bli lest som en dom over de na­sjo­na­le myn­dig­he­te­ne i Ber­lin. Og sa­er­lig over in­nen­riks­mi­nis­ter Horst Se­eho­fer som også er parti­le­der i CSU. Han har ført Mer­kels re­gje­ring til ran­den av sam­men­brudd fle­re gan­ger de sis­te må­ne­de­ne.

Upo­pu­la­er mi­nis­ter

Tys­ke medi­er spe­ku­le­rer i at et dår­lig re­sul­tat for CSU i Bay­ern kan bety at Se­eho­fer er fer­dig som parti­le­der.

Se­eho­fer har lagd kon­flikt med Mer­kel over asyl­po­li­tik­ken som han har an­sva­ret for. Bay­ern er det førs­te mø­tet med Tysk­land for de fles­te inn­vand­re­re på grunn av be­lig­gen­he­ten i sør. Se­eho­fer vil sten­ge gren­se­ne og har stått i of­fent­lig kon­flikt med Mer­kel om det­te.

En me­nings­må­ling fra sep­tem­ber vi­ser at kun 29 pro­sent av de spur­te hå­per at Se­eho­fer skal fort­set­te å spil­le en rol­le i tysk po­li­tikk, iføl­ge NTB.

Også lo­kalt vek­ker Se­eho­fers opp­før­sel mot­stand. Bay­erns så­kal­te lo­ka­le stats­mi­nis­ter, Mar­kus Sö­der, leg­ger skyl­da på Ber­lin og sin egen parti­le­der for at par­ti­et lig­ger an til å kol­lap­se lo­kalt, skri­ver Südde­ut­sche Zei­tung.

Bay­ern er Tysk­lands le­den­de in­du­stri­del­stat og sto­re øko­no­mis­ke mo­tor. Ar­beids­le­dig­he­ten her er lan­dets la­ves­te.

Sö­der har fore­slått å styr­ke in­du­stri­even­ty­ret med et ny­lan­sert rom­farts­pro­gram, kalt «Ba­va­ria One».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.