TYSK PO­LI­TIKK

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Kans­ler Ange­la Mer­kel har re­gjert Tysk­land si­den 2005. Hun le­der nå sin fjer­de re­gje­ring, en koa­li­sjon mel­lom det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et CDU, søs­ter­par­ti­et CSU i Bay­ern og so­sial­de­mo­kra­tis­ke SPD.

■ Det er en vi­dere­fø­ring fra for­ri­ge re­gje­rings­pe­rio­de, men sam­ar­bei­det satt li­ke­vel langt in­ne for­di SPD ve­gret seg for å sam­ar­bei­de med Mer­kel igjen. Først etter over fire må­ne­der kom koa­li­sjo­nen på plass.

■ Re­gje­rin­gen er upo­pu­la­er og sam­ar­beids­pro­ble­me­ne er blitt ty­de­li­ge i fle­re kri­ser de sis­te må­ne­de­ne, fle­re av dem har in­nen­riks­mi­nis­ter og parti­le­der i CSU, Horst Se­eho­fer stått for.

■ Fle­re tys­ke medi­er har den sis­te tida tatt til orde for at Mer­kel må gå av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.