Kunst i sen­trum

Dagsavisen Fremtiden - - Helg -

ful­le av sød­me. Det kan ikke slå feil, noe det hel­ler ikke gjør. Mø­tet mel­lom mozza­rel­la og to­mat er en uslåe­lig klas­si­ker som hos Giro­ton­do kom­mer med en raus smake­bit av ste­dets pizza­bunn, top­pet med oli­ven­olje og ros­ma­rin, og ser­vert med aio­li.

Bun­nen fal­ler i smak. Den er ak­ku­rat så sprø og luf­tig som en god pizza­bunn skal va­ere, og sma­ker sva­ert godt.

– Det­te lo­ver rik­tig bra, slår en sul­ten og for­nøyd by­løve fast.

Pizza­me­ny­en hos Giro­ton­do be­står av 15 uli­ke piz­za­er, der­iblant fle­re vel­kjen­te klas­si­ke­re.

By­lø­ve­ne har pekt seg ut to. Først ute er en «In­fuo­ca­ta» top­pet med to­mat, den ita­li­ens­ke fåre­os­ten pec­o­ri­no, rødløk, chili og en sterk ita­li­ensk sa­la­mi cala­bre­se. Num­mer to er en «Conta­di­na», top­pet med mozza­rel­la, sal­cic­cia, sopp og pap­ri­ka.

Mens for­ret­ten kom raskt til bor­det er alt an­net til­fel­le med piz­za­ene. Det skal gå na­er­me­re tre kvar­ter før by­lø­ve­ne har to ry­ken­de var­me piz­za foran seg på bor­det. På den tida har nabo­gjes­te­ne ruk­ket å be­stil­le, spi­se opp, be­ta­le og for­la­te ste­det. Det ene mi­nut­tet vår dyk­ti­ge, men trav­le, ser­vi­tør vars­let at det skul­le ta før piz­za­en kom til bor­det, er blitt til ti.

– Det kom sent, men det kom utvil­somt godt. 5 Youngs gate 19

By­lø­ven har tatt et godt styk­ke av ste­dets «In­fuo­ca­ta». To­mat­sau­sen er yp­per­lig og mø­tet mel­lom fåre­os­ten, chili og den ster­ke sa­la­mi­en gjør at piz­za­en spar­ker bra fra seg.

Så hva med ste­dets «Conta­di­na»? Den inne­hol­der sva­ert gode sma­ker, det ba­lan­se­rer fint, by­lø­ve­ne er skjønt eni­ge om at det er en rik­tig god piz­za, men at den sam­ti­dig blir litt tam.

Mens by­lø­ve­ne stu­de­rer des­sert­me­ny­en dek­kes res­ten av lang­bor­det til et stør­re sel­skap på til sam­men tolv per­soner.

– Det­te kan bli trangt, slår by­lø­ven fast og lar blik­ket vand­re fra ste­dets «Pan­na Cot­ta» til «Tor­ta Moret­ta», en sjo­ko­lade­kake med ri­cot­ta, fylt med sjo­ko­la­de og krem.

By­lø­ve­ne be­stem­mer seg for en «Tor­ta Moret­ta». Det blir med tan­ken. Lang­bor­det fyl­les opp, og det blir åpen­bart at ser­vi­tø­ren har va­ert vel op­ti­mis­tisk da hun dek­ket på til 12 per­soner ved si­den av by­lø­ve­ne. Vi ber der­for om reg­nin­gen og for­la­ter ste­det.

Des­ser­te­ne ser rik­tig gode ut på pa­pi­ret. Had­de det ikke tatt så lang tid å få piz­za­ene kun­ne vi kan­skje også ha ruk­ket å sma­ke på her­lig­he­ten.

Ting kan gå ras­ke­re hos Giro­ton­do, og vi kun­ne fått be­skjed om at det kun­ne bli trangt om tid og rom for des­sert.

Et so­lid pizza­hånd­verk gjør uan­sett at ste­det har tatt plass blant by­ens bes­te pizza­res­tau­ran­ter.

Mål­tid, har for lengst nådd By­lø­ve­ne, satt ut av vel­be­vand­re­de piz­za­els­ke­re. BEG­GE FOTO: MIMSY MØLLER

GIRO­TON­DO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.