Nå sen­der hun ut­løa

• Fikk ikke møte Na­sjo­nal­mu­se­et

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - BERNT ERIK PEDERSEN bernt.erik.pedersen@dags­avi­sen.no

Det er be­skre­vet som ett av Nor­ges vik­tigs­te kunst­verk. Nå sen­des «Gjerde­løa» til Dan­mark, etter at Na­sjo­nal­mu­se­et tak­ket nei.

■ – Nå er jeg i gang med å pak­ke «Gjerde­løa» og sen­de den til Dan­mark. Der­med går løa ut av lan­det fra no­vem­ber. Jeg vet ikke om den vil kom­me til­ba­ke, sier kunst­ner Ma­ri­an­ne Hes­ke.

Dags­avi­sen har tid­li­ge­re skre­vet om stri­den rundt Hes­kes «Gjerde­løa», om­talt som ett av de vik­tigs­te nors­ke kunst­ver­ke­ne etter kri­gen. I 2013 fikk Na­sjo­nal­mu­se­et til­bud om å kjø­pe Hes­kes verk. Fem år etter, i juni i år, fikk Hes­ke be­skjed om at Na­sjo­nal­mu­se­et ikke øns­ket å kjø­pe «Gjerde­løa». Av­sla­get har skapt de­batt. «Na­sjo­nal­mu­se­et vil ikke ha na­sjo­nens vik­tigs­te kon­sep­tu­el­le kunst­verk», skrev Dags­avi­sens kunst­an­mel­der Lars Elton i som­mer. Han men­te at ver­kets be­tyd­ning for norsk kunst­his­to­rie er på nivå med Tide­mand og Gu­des «Brude­fer­den i Har­dan­ger» og Munchs «Skrik». Etter Na­sjo­nal­mu­se­ets be­slut­ning i som­mer har fle­re kjø­pe­re og mu­se­er meldt in­ter­es­se for ver­ket.

Nå er det blitt klart at ver­ket sen­des til Aar­hus Kunst­mu­se­um (AROS). Der mon­te­res den opp fra 12. no­vem­ber, til en sam­lings­ut­stil­ling som åp­ner 26. no­vem­ber. Mu­se­et har lånt ver­ket for to år.

Na­sjo­nal­mu­se­et må sva­re for seg.

Ma­ri­an­ne Hes­ke

Iko­nisk låve

– Det er selv­føl­ge­lig bra for vår del at Na­sjo­nal­mu­se­et ikke kjøp­te «Gjerde­løa». Jeg tok kon­takt så fort jeg fikk vite at det var til­gjen­ge­lig. Hos oss vil det bli sett av man­ge hund­re tu­sen, sier Er­lend Høyer­s­ten, di­rek­tør for AROS, og tid­li­ge­re di­rek­tør for kunst­mu­se­ene i Ber­gen.

– «Gjerde­løa» frem­står som et me­get iko­nisk verk, og blir sta­dig truk­ket fram i kunst­his­to­ri­en. Det er in­gen kri­se om et kunst­verk be­fin­ner seg et an­net sted enn opp­rin­nel­ses­lan­det. Men om Na­sjo­nal­mu­se­et skal ha som for­mål å do­ku­men­te­re tenden­ser og bryt­nin­ger i norsk kunst­his­to­rie, er jo det­te et re­fe­ranse­verk, me­ner Høyer­s­ten, som er in­ter­es­sert i å kjø­pe Hes­kes verk til den per­ma­nen­te sam­lin­gen i Aar­hus.

– Vi kjø­per det gjer­ne, men det av­hen­ger av mid­ler fra fond og stif­tel­ser. Det­te er en god an­led­ning til å pre­sen­te­re et verk som vi gjer­ne øns­ker inn i vår sam­ling, sier Høyer­s­ten.

To mil­lio­ner

Pri­sen på «Gjerde­løa» var satt til to mil­lio­ner kro­ner. Na­sjo­nal­mu­se­et har tid­li­ge­re for­klart at de ikke har prio­ri­tert ver­ket in­nen­for sitt inn­kjøps­bud­sjett, som i år er på sju mil­lio­ner kro­ner.

Ma­ri­an­ne Hes­ke har skre­vet til Na­sjo­nal­mu­se­et og etter­lyst en kunst­fag­lig be­grun­nel­se for av­sla­get. Hun har også bedt om et møte med Na­sjo­nal­mu­se­ets di­rek­tør Ka­rin Hind­bo.

– Jeg har ikke fått en kunst­fag­lig be­grun­nel­se fra Na­sjo­nal­mu­se­et, jeg har også fått av­slag på møte med Ka­rin Hind­bo. Det sy­nes jeg er upro­fe­sjo­nelt. Na­sjo­nal­mu­se­et har an­sva­ret for vår na­sjo­na­le kul­tur­arv. Da må de sva­re for seg på en pro­fe­sjo­nell måte, sier Ma­ri­an­ne Hes­ke.

– Sen­tral­bank­sje­fen må for­kla­re hvor­for han set­ter opp ren­ta. Na­sjo­nal­mu­se­et har også et an­svar for å sva­re of­fent­lig­he­ten for sine dis­po­ne­rin­ger. Det­te er ikke et van­lig pri­vat gal­le­ri ba­sert på per­son­lig smak.

Ned­mon­tert

Ver­ket «Gjerde­løa» har en 40-årig his­to­rie, da Ma­ri­an­ne Hes­ke de­mon­ter­te en 350 år gam­mel laf­tet låve på Ta­fjord i Sunn­mø­re, og sat­te den opp uten­for Pomp­i­dou­sen­te­ret, en av ver­dens mest pre­sti­sje­tun­ge kunst­in­sti­tu­sjo­ner. Si­den ble løa ført til­ba­ke til Ta­fjord. I 2014 stil­te Hes­ke igjen ut løa på Astrup Fearn­ley-mu­se­et, sam­men med en av­støp­ning i har­piks. I 2015 stil­te Hes­ke ut en løe foran Stor­tin­get un­der tit­te­len «Hou­se of Com­mons». Den ori­gi­na­le gjerde­løa var i ferd med å for­fal­le, og er der­for ned­mon­tert og plas­sert på et la­ger i Ho­bøl, hvor det nå gjø­res klart til å sen­des til Aar­hus.

Hes­ke sy­nes ver­ket li­ke­vel bur­de til­hø­re Na­sjo­nal­mu­se­et:

– Na­sjo­nal­mu­se­ets di­rek­tør for­står ikke hvil­ken be­tyd­ning «Gjerde­løa»-pro­sjek­tet har hatt for norsk kunst­his­to­rie. Mu­se­et har hel­ler ikke vist in­ter­es­se for det om­fat­ten­de do­ku­men­ta­sjons­ma­te­ria­let rundt pro­sjek­tet, som kun­ne va­ert forsk­nings­ma­te­ria­le for dem som job­ber i Na­sjo­nal­mu­se­et, sier Hes­ke.

– Det­te hand­ler ikke om meg, el­ler om hvor­vidt jeg er skuf­fet og sint. Det­te hand­ler om et verk som til­hø­rer det nors­ke pub­li­kum, og om hva det nye Na­sjo­nal­mu­se­et skal inne­hol­de. Skal man gå dit og se tysk eks­pre­sjo­nis­me og Loui­se Bour­ge­ois, som man kan se over hele ver­den el­lers? El­ler skal man til­by et norsk og in­ter­na­sjo­nalt pub­li­kum sen­tral norsk kunst? spør Hes­ke.

Grun­dig

«Det vil­le ikke va­ert mu­lig å ha mø­ter med alle kunst­ner­ne som ikke kjø­pes inn av Na­sjo­nal­mu­se­et», på­pe­ker Na­sjo­nal­mu­se­ets di­rek­tør Ka­rin Hinds­bo:

«Det har va­ert en grun­dig be­hand­ling av den­ne sa­ken fra mu­se­ets side, som end­te med at det ble be­slut­tet å tak­ke nei til inn­kjøp. Det­te sva­ret og be­slut­nin­gen står mu­se­et ved. Selv om kunst­ne­ren er mis­for­nøyd med sva­ret, noe hun ty­de­lig har gjort klart over­for både meg og i medie­ne, må vi ten­ke på en hel kunst­ner­stand og over­ord­nen­de prin­sip­per. Na­sjo­nal­mu­se­et har et om­fat­ten­de man­dat. Mu­se­ets inn­kjøp skal ut­vi­de og ut­fyl­le sam­lin­gen in­nen både eld­re og mo­der­ne kunst, de­sign, ar­ki­tek­tur og sam­tids­kunst. Med et inn­kjøps­bud­sjett på sju mil­lio­ner, slik det var i 2017, må mu­se­et hele vei­en fore­ta vans­ke­li­ge prio­ri­te­rin­ger. Der­for er det na­tur­lig at det fra tid til an­nen er dis­ku­sjon rundt det­te», kom­men­te­rer Hinds­bo. Hun på­pe­ker at mu­se­et har kjøpt inn en fo­to­gra­fisk do­ku­men­ta­sjon av «Gjerde­løa».

«Ma­ri­an­ne Hes­ke er en sva­ert vik­tig kunst­ner, re­pre­sen­tert med over 40 verk i mu­se­ets sam­ling. Ett av dem er Pro­sjekt Gjerde­løa, som mu­se­et kjøp­te i 2016. Her do­ku­men­te­res løas ferd fra Ta­fjord til Pa­ris og til­ba­ke. Det­te er et sam­men­satt verk med man­ge kom­po­nen­ter, og do­ku­men­ta­sjo­nen er et vik­tig as­pekt ved ver­ket», skri­ver mu­se­ums­di­rek­tø­ren.

Ma­ri­an­ne Hes­ke foran ut­løa i Ta­fjord. FOTO: LARS ELTON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.