Vur­der­te å gi seg

• Mind­re tre­ning ga ef­fekt for Krogh

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - EGIL SAETHER

LANG­RENN: Finn-hå­gen Krogh lek­te med tan­ken om å gi seg da det så som mør­kest ut.

■ MOL­DE: Men hu­mø­ret til finn­mar­kin­gen tok seg kraf­tig opp da krop­pen re­spon­der­te igjen.

28-årin­gen tren­te for mye sist se­song. Det tål­te han ikke. Re­sul­ta­te­ne ute­ble, og 18.-plas­sen på 15 kilo­me­ter fri i OL var langt unna for­vent­nin­ge­ne.

Det har tatt fle­re må­ne­der å kom­me seg på fote igjen.

Måt­te ta fri

– Jeg er til­ba­ke i helt nor­mal tre­ning, og slik som ting har va­ert i vår og som­mer og fjor­års­se­son­gen sy­nes jeg at det bare er godt å va­ere til­ba­ke i van­lig tre­ning igjen. Det er et stort steg fram­over for meg. Jeg er bare for­nøyd om da­gen, sa Krogh da NTB møt­te ham og res­ten av de mann­li­ge lands­lags­lø­per­ne i Mol­de sist uke.

Krogh for­tel­ler at han treng­te en fri­pe­rio­de etter at sist se­song var unna­gjort. Han treng­te som­mer­en til å tre­ne seg opp. Han måt­te star­te om­trent helt på bunn igjen.

– Det er an­ner­le­des enn det jeg har va­ert vant med. Det har jeg ald­ri gjort før. Jeg har va­ert tål­mo­dig. Det vik­tigs­te har va­ert å sik­re at jeg er trygt til­ba­ke etter den lil­le over­tre­nings­se­son­gen jeg har lagt bak meg.

For Krogh var det vik­tig å ta det helt ro­lig. Det var tvin­gen­de nød­ven­dig. Han viss­te at om han pres­set seg for mye så vil­le det va­ere far­lig og bare gjø­re vondt ver­re.

Faer­re ti­mer enn før

– Jeg gikk inn i tre­nin­gen med lave skuld­re. Jeg skul­le va­ere helt frisk og ha fo­kus på å leg­ge ned gode øk­ter igjen. Det er blitt faer­re ti­mer enn det som er van­lig, men slik måt­te det bli. Jeg var i så dår­lig form som jeg ikke har va­ert på len­ge og måt­te ta det steg for steg. Det slo jeg meg til ro med.

Han sy­nes selv at han har va­ert flink og tror at tål­mo­dig­he­ten har be­talt seg. Han har søkt over­skudd i hver­da­gen etter at OL sist vin­ter ga null ut­tel­ling.

– Det gikk seint i star­ten. Det tok lang tid før jeg kjen­te noen bed­ring, men det løs­net i slut­ten av au­gust, sier han. (NTB)

FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

SMIL: Ni­klas Dyr­haug (t.v.), Finn Hå­gen Krogh, Did­rik Tønseth og Si­men Heg­stad Krü­ger un­der en tre­nings­økt på rulle­ski ved Aukra uten­for Mol­de.

FOTO: NTB SCANPIX

TIL­BA­KE: Finn-hå­gen Krogh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.