DET HENDTE

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

1917: Om lag 70.000 men­nes­ker skal ha va­ert vit­ne til et mer­ke­lig fe­no­men som ut­fol­det seg på him­me­len over byen Fá­ti­ma i Por­tu­gal. En­kel­te øyen­vit­ner rap­por­ter­te at sola ro­ter­te på him­me­len mens den skif­tet far­ge, and­re at den styr­tet i sikk­sakk mot jor­den og spred­te frykt i meng­den for at domme­dag var kom­met. Fle­re hev­det også at klaer­ne de­res had­de tør­ket på krop­pen i lø­pet av se­kun­der. Som­mer­en i for­vei­en skul­le en ly­sen­de kvinne­skik­kel­se ha åpen­bart seg for tre gje­ter­barn i dis­trik­tet og er­k­la­ert at hun vil­le fram­føre et mi­ra­kel 13. ok­to­ber. So­lun­de­ret i Fá­ti­ma ble of­fi­si­elt ak­sep­tert som mi­ra­kel av den ka­tols­ke kir­ke i 1930. Mer se­ku­la­ere for­kla­rin­ger på fe­no­me­net har bl.a. gått ut på at det be­sto av en se­rie op­tis­ke il­lu­sjo­ner, el­ler at folke­meng­den så en så­kalt bi­sol.

1962: Ed­ward Al­be­es skue­spill «Who’s Af­raid of Vir­gi­nia Woolf» had­de pre­miere i New York. Uta Ha­gen og Art­hur Hill had­de rol­le­ne som det mid­del­ald­ren­de, hardt prø­ve­de ek­te­pa­ret Martha og Ge­or­ge, se­ne­re (1966) fram­stilt med bra­vur på film av Eliza­beth Taylor og Richard Burton. Styk­ket inn­brak­te Ed­ward Al­bee en To­ny-pris for bes­te skue­spill, mens fil­men ble no­mi­nert til 13 Os­car-pri­ser og vant fem. Tit­te­len er en vri på sang­tit­te­len «Who’s Af­raid of the Big Bad Wolf» fra Dis­ney­fil­men «De tre små gri­ser» (1933). Et­ter­som Dis­ney­kon­ser­net kre­ver høye veder­lag for bruk av me­lo­di­en, blir san­gen i man­ge tea­ter­pro­duk­sjo­ner (og i fil­men) sun­get til me­lo­di­en til «He­re We Go Round The Mul­ber­ry Bush», i Nor­ge kjent som «Så går vi rundt om en ene­baer­busk». Me­lo­di­en til den gam­le barne­san­gen er for lengst løst fra opp­havs­ret­ten, og kan der­for bru­kes veder­lags­fritt.

2010: De 33 gruve­ar­bei­der­ne som var in­ne­sper­ret i San Jo­sé­gru­va i Chi­le ble red­det etter å ha va­ert in­ne­sper­ret i 69 døgn. 5. au­gust var ar­bei­der­ne blitt fan­get 700 me­ter un­der bak­ken da de­ler av sjak­ten i gru­va ras­te sam­men. Fryk­ten var stor for at ar­bei­der­ne var blitt knust un­der stein­mas­se­ne, el­ler at de vil­le bli kvalt av man­gel på sur­stoff. 17 da­ger etter ra­set ble en lapp heist opp i da­gen med på­skrif­ten: «Vi er fort­satt i gru­va, hil­sen de 33.» En hel ver­den fulg­te red­nings­mann­ska­pe­nes kamp for å kom­me de in­ne­sper­re­de men­ne­ne til unn­set­ning. Den kom­pli­ser­te red­nings­ak­sjo­nen ble kro­net med hell 13. ok­to­ber, da det lyk­tes å bore en sjakt ned til ste­det hvor ar­bei­der­ne be­fant seg. Ved hjelp av en spe­sial­la­get kap­sel ble men­ne­ne heist opp fra dy­pet én og én. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

Gruve­ar­bei­der Juan Il­la­nes jub­ler etter å ha blitt red­det ut av en kol­lap­set gru­ve i Chi­le. Il­la­nes var den tred­je av to­talt 33 som ble red­det ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.