NAVNEDAG

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

I dag: Tor­geir, Terje og

Tar­jei har navnedag i dag. Tor­geir er et nor­rønt navn, sam­men­satt av gude­nav­net

Tor og «spyd». Terje er en yng­re form av Tor­geir, mens Tar­jei er en dia­lekt­form av sam­me navn.

Søn­dag har Kaia og Kai navnedag. Opp­rin­nel­sen til dis­se nav­ne­ne er usik­ker. Kaia kan va­ere en kja­ele­form av Kata­ri­na som sann­syn­lig­vis be­tyr «ren, kysk» – av det gres­ke ka­tharós. Det kan også kom­me fra gres­ke gaia, som be­tyr «jord» el­ler «mo­der jord». Tro­lig stam­mer de ro­mers­ke nav­ne­ne Cai­us og Caia fra gaia. Gutte­nav­net Kai stam­mer mu­li­gens fra det la­tins­ke cai­us – el­ler gai­us. Nav­net kan også kom­me av det fri­sis­ke kaye – som be­tyr «høne». Nav­net har tra­di­sjon i Dan­mark fra 1300tal­let. (NTB)

FOTO: MIMSY MØLLER

Tor­geir Re­bolle­do Pedersen, for­fat­ter og ar­ki­tekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.