Av­slø­rer Høy­res skole­bløff

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isaksen løf­ter fram Oslo-sko­len som kron­ek­sem­pe­let på Høy­res vel­lyk­ke­de skole­po­li­tikk. – Ikke grunn­lag for å hev­de at Oslo løf­ter sine ele­ver mest i lan­det el­ler mer enn and­re fyl­ker, sier ut­dan­nings­fors­ker Martin Fla­tø.

Dagsavisen - - Forside - ka­rin.flad­berg@dags­avi­sen.no

SKO­LE: In­gen har va­ert bed­re til å løf­te ele­ve­nes skole­re­sul­ta­ter og ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler enn oslo­sko­len un­der Høy­res le­del­se, iføl­ge en rek­ke Høyre­top­per. Nå slår glans­bil­det sprek­ker.

■ KA­RIN L. FLAD­BERG

■ MIMSY MØL­LER (FOTO)

Se­nest man­dag skrev kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isaksen (H) føl­gen­de i et de­batt­inn­legg i Dag­bla­det: «Un­der Høy­re ble Oslo-sko­le­ne best i lan­det på å løf­te ele­ve­ne slik at Oslo-sko­le­ne had­de flest ele­ver på øvers­te nivå (...).»

Den 17. au­gust i år ut­tal­te han føl­gen­de un­der en de­batt i NRKS ra­dio­pro­gram

«Dags­nytt 18»:

«Det som har kjenne­teg­net oslo­sko­len over fle­re år, er at oslo­sko­len har va­ert god på å ut­jev­ne so­si­al bak­grunn. Oslo­sko­len har va­ert god på å løf­te ele­ver og sat­se over hele byen.»

Før kom­mune­val­get for to år si­den hev­det mi­nis­te­ren i Dag­bla­det at oslo­sko­len «(…) har kom­met len­ger i å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler enn noe an­net fyl­ke».

Også stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og tid­li­ge­re skole­stats­råd Kristin Cle­met (H) har kom­met med lig­nen­de ut­ta­lel­ser.

Den 11. april 2015 skrev Ci­vi­ta-le­der Kristin Cle­met un­der tit­te­len «Er oslo­sko­len ver­dens bes­te?» føl­gen­de: «Oslo­sko­len hol­der ikke bare tritt med na­sjo­nen – den gjør det bed­re enn lan­det for øv­rig: Oslo har den klart bes­te ut­vik­lin­gen når det gjel­der å for­hind­re fra­fall i vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring.»

Økt se­gre­ge­ring

Sist uke ut­tal­te Uio-fors­ker og ut­dan­nings­so­sio­log Ma­ri­an­ne Nord­li Han­sen til forsk­nings­ma­ga­si­net Apol­lon at hun me­ner se­gre­ge­ring i oslo­sko­len øker:

– Det er len­ge blitt hev­det at skole­sys­te­met i Oslo bi­drar til å re­du­se­re so­si­al ulik­het og frem­mer so­si­al mo­bi­li­tet i stør­re grad enn sko­ler and­re ste­der. Det er vans­ke­lig å fin­ne støt­te for det­te, sier Nord­li Han­sen, ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Hun har med bak­grunn i tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå og Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet fors­ket på oslo­sko­len un­der Høy­res sty­re, og fin­ner at end­rin­ge­ne ty­der på at Oslo over tid gjør det dår­li­ge­re, sett i for­hold lan­det som hel­het.

En rap­port fra SSB har tid­li­ge­re vist at oslo­sko­len skil­ler seg ut med sva­ert gode re­sul­ta­ter på de na­sjo­na­le prø­ve­ne – spe­si­elt på 5. og 8. trinn. Rap­por­ten vi­ser imid­ler­tid at bil­det end­res dra­ma­tisk når ek­sa­mens­re­sul­ta­ter for 10. trinn sam­men­lig­nes. Da er oslo­sko­len på snit­tet.

Nå vi­ser ny forsk­ning sam­me tendens for oslo­sko­len, som ble styrt av Høy­re i 18 år fram til lo­kal­val­get i 2015.

Ikke bed­re enn and­re

En fersk Nifu-rap­port, be­stilt av Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet, vi­ser at:

■ De vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo sam­let sett lig­ger svakt un­der el­ler på lands­gjen­nom­snit­tet når det gjel­der hvor gode sko­le­ne er til å sik­re at ele­ve­ne full­fø­rer og be­står. Det­te gjel­der både på stu­die­for­be­re­den­de og yr­kes­fag.

■ De vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo er ikke bed­re til å løf­te sine ele­ver enn sko­ler el­lers i lan­det.

■ En over­sikt over alle de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo, vi­ser en delt oslo­sko­le. Det er et klart mønster at an­de­len som full­fø­rer og be­står er be­ty­de­lig dår­li­ge­re på ty­pis­ke øst­kant­sko­ler sam­men­lig­net med sko­ler i vest og sen­trum.

Mens ele­ver på Bjørn­holt, Hel­le­rud, Her­sleb, Ku­ben, Mang­le­rud, Pers­brå­ten, Stov­ner og Uls­rud full­fø­rer og be­står i be­ty­de­lig mind­re grad, be­fin­ner ele­ver på Elve­bak­ken, Foss, Fyr­stikk­al­le­en, Lam­bert­se­ter, Oslo Han­dels­gym, Oslo Kate­dral­sko­le og Ul­lern seg i den mot­sat­te en­den av ska­la­en. De lig­ger langt over lands­gjen­nom­snit­tet når det gjel­der ut­sik­te­ne til å full­fø­re.

– Sam­let sett er det ikke grunn­lag for å hev­de at Oslo løf­ter sine ele­ver mest i lan­det el­ler mer enn and­re fyl­ker, be­kref­ter fors­ker Martin Fla­tø

Oslo pres­te­rer på el­ler litt un­der lands­gjen­nom­snit­tet.

Martin Fla­tø, NIFU

ved Nor­disk in­sti­tutt for stu­di­er av in­no­va­sjon, forsk­ning og ut­dan­ning (NIFU).

Hed­mark på topp

Han er en av tre fors­ke­re bak rap­por­ten «Skole­bi­drags­in­di­ka­to­rer i vi­dere­gå­en­de sko­le», som har kart­lagt den en­kel­te sko­les bi­drag til økt la­e­rings­ut­byt­te hos ele­ve­ne som et re­sul­tat av sko­lens inn­sats.

Rap­por­ten vi­ser at det er and­re fyl­ker enn Oslo som ut­mer­ker seg:

– Oslo pres­te­rer på el­ler litt un­der lands­gjen­nom­snit­tet. Der­imot ser vi at Hed­mark og Møre og Roms­dal er de to fyl­ke­ne som hev­der seg når det gjel­der å få ele­ve­ne til å full­fø­re og be­stå vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring både på stu­die­for­be­re­den­de og yr­kes­fag, sier Fla­tø.

Han for­tel­ler at Nord­land, Troms og Finn­mark gjen­nom­gå­en­de pres­te­rer noe svakt.

– Vi ser også at det er stør­re for­skjel­ler mel­lom sko­ler i sam­me fyl­ke, enn mel­lom fyl­ke­ne, på­pe­ker Nifu-fors­ke­ren.

Han vi­ser til at det i Oslo er sko­ler både i øst, vest og sen­trum som er spe­si­elt flin­ke til å frem­me la­e­ring og full­fø­ring.

– Skole­kva­li­tet fin­nes over hele byen. Men sko­le­ne stil­ler på man­ge må­ter ikke på sam­me start­strek. Noen sko­ler har et sva­ert kre­ven­de elev­grunn­lag, men gjør fort­satt en stor inn­sats for å få ele­ve­ne til å pres­te­re, frem­hol­der fors­ker Martin Fla­tø.

Sor­te­rer ele­ver

Pro­fes­sor Thomas Nor­dahl le­der Sen­ter for prak­sis­ret­tet

ut­dan­nings­forsk­ning ved Høg­sko­len i Hed­mark, og er godt kjent med inn­hol­det i NIFUS rap­port. Han kom­men­te­rer for­skjel­le­ne i full­fø­ring i Oslo slik:

– Det­te er et ut­slag av et sterkt kon­kur­ranse­ori­en­tert sys­tem for elev­inn­tak. Ele­ver med best ka­rak­te­rer vil inn på de sko­le­ne som opp­le­ves som mest at­trak­ti­ve. Fritt skole­valg be­tyr fritt valg for der med best ka­rak­te­rer, og vil for­ster­ke sor­te­ring av ele­ver. Noen sko­ler får en opp­ho­ping

av jen­ter, and­re får en over­vekt av barn til for­eld­re med høy ut­dan­ning, for­kla­rer Nor­dahl. – Snak­ker vi om A- og B-sko­ler?

– Når vi ser på ele­ve­nes ut­gangs­punkt og sann­syn­lig­het for å lyk­kes, kan du si det. Mens når vi snak­ker om kva­li­te­ten på sko­le­ne er ikke det si­tua­sjo­nen. Ut av sta­ti­stik­ken le­ser jeg også at det er ty­pis­ke øst­kant­sko­ler som gjør en for­mi­da­bel bra jobb. Ek­semp­ler på det­te er Bjørn­holt og Her­sleb som har sto­re ut­ford­rin­ger, men som li­ke­vel kla­rer å kom­pen­se­re for ele­ve­ne bak­grunn, sier Nor­dahl.

Li­ke­vel er han krys­tall­klar:

– Vi kan ikke si at Oslo er bed­re enn and­re til å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler, for ek­sem­pel mel­lom mi­no­ri­te­ter og ma­jo­ri­tets­be­folk­ning. De unn­går ikke so­si­al re­pro­duk­sjon mer enn and­re fyl­ker, fast­slår Nor­dahl.

I spørs­må­let om hvor­for Hed­mark ut­pe­kes av Nifu-fors­ker­ne som best i klas­sen, sier han:

– Det­te hand­ler om sys­te­ma­tisk ar­beid de sis­te 5–6 åre­ne. For­kla­rin­gen er to­delt: For det førs­te sterk fo­kus på re­sul­ta­ter og opp­føl­ging av hver en­kelt elev, klas­se og sko­le. Ikke i form av fle­re prø­ver og tes­ter, men ved å føl­ge med på ele­ve­nes fag­li­ge ut­vik­ling, fra­va­er og and­re van­li­ge in­di­ka­to­rer.

– Der­nest; i ho­ved­sak har alle la­ere­re del­tatt i ulike skole­ba­ser­te kom­pe­tanse­he­vings­til­tak på sin sko­le. Det drei­er seg ikke om etter­ut­dan­ning med stu­die­po­eng for la­erer­ne slik re­gje­rin­gen sat­ser på, men om ut­vik-

ling av kom­pe­tan­se på ar­beids­plas­sen i hver­da­gen. Tema kan va­ere klasse­le­del­se, egen vur­de­rings­prak­sis, til­pas­set opp­la­e­ring el­ler and­re ting ut fra be­hov, for­kla­rer Nor­dahl.

På ste­det hvil

I går kom gjen­nom­fø­rings­tal­le­ne for de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i hele Nor­ge, brutt ned på de ulike ut­dan­nings­pro­gram­me­ne. Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tets over­sikt for­ster­ker bil­det i NIFUS rap­port: ■ An­de­len ele­ver som full­fø­rer og be­står vi­dere­gå­en­de sko­le i Oslo er la­ve­re enn lands­gjen­nom­snit­tet på 10 av 12 ut­dan­nings­pro­gram­mer.

■ Oslo er det fyl­ket i lan­det med sva­kest vekst i an­de­len ele­ver som full­før­te og be­sto vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring i fem­års­pe­rio­den 2011-2016, med bare 0,3 pro­sent­po­engs øk­ning.

Pro­fes­sor Thomas Nor­dahl frem­he­ver at grunn­sko­len i Oslo gjør det bra på na­sjo­na­le prø­ver og grunn­skole­po­eng, og at de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne der­for vil ha noe mind­re å gå på når de skal løf­te ele­ve­ne fag­lig.

– Li­ke­vel bur­de det va­ert mu­lig for Oslo å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler og løf­te ele­ve­ne i vi­dere­gå­en­de sko­le mer enn de gjør, me­ner Nor­dahl.

Han frem­he­ver at Hed­mark, som gjør det bed­re enn for­ven­tet i NIFUS forsk­ning, har et elev­grunn­lag der bare 22 pro­sent av for­eld­re­ne har høy­ere ut­dan­ning.

– Det­te in­di­ke­rer at også det­te fyl­ket står foran en for­mi­da­bel jobb, sier Thomas Nor­dahl ved Sen­ter for prak­sis­ret­tet ut­dan­nings­forsk­ning ved Høg­sko­len i Hed­mark.

STO­RE FOR­SKJEL­LER: – Skole­kva­li­tet fin­nes over hele byen. Men sko­le­ne stil­ler på man­ge må­ter ikke på sam­me

start­strek. Noen sko­ler har et sva­ert kre­ven­de elev­grunn­lag, sier Nifu-fors­ker Martin Fla­tø.

PRO­FES­SOR: Thomas Nor­dahl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.