Kim spil­ler høyt

• Ster­ke re­ak­sjo­ner på test

Dagsavisen - - Forside - ÅS­NE GULLIKSTAD

NORD-KOREA: USAS pre­si­dent Do­nald Trump sier han «hol­der alle mu­lig­he­ter åpne» etter den sis­te opp­skyt­nin­gen fra Nord-korea over Ja­pan.

Tes­ten fra Nord-korea i går var en ny mile­pael for det nord­kore­ans­ke re­gi­met: det er førs­te gang lan­det har skutt opp en mel­lom­dis­tanse­ra­kett som kan ut­sty­res med atom­strids­hode, iføl­ge Sør-korea. Dess­uten ble den sendt over Ja­pan. Mis­si­let fløy over re­gio­nen Hok­kai­do nord i Ja­pan, og falt i sjø­en bare 120 mil øst for om­rå­det.

– Den al­vor­ligs­te ra­kett­opp­skyt­ning så langt. Eks­tremt be­kym­rings­fullt, kom­men­ter­te Chris­top­her R. Hill, tid­li­ge­re ame­ri­kansk am­bas­sa­dør og tid­li­ge­re ame­ri­kansk Nord-ko­rea­for­hand­ler, på Twit­ter.

And­re ut­tryk­ker det sam­me: – Det er eks­tremt dris­tig, det er eks­tremt pro­vo­se­ren­de og det er noe som er for­budt i hen­hold til in­ter­na­sjo­nal lov, sier dok­tor John Park fra Korea-ar­beids­grup­pen ved Har­vard Ken­ne­dy School til BBC.

Tru­er Ja­pan

Se­nior­fors­ker Hal­vor Kip­pe ved For­sva­rets forsk­nings­in­sti­tutt (FFI) sier det er naer­he­ten til Ja­pan som gjør at den­ne ut­skyt­nin­gen skil­ler seg fra and­re tes­ter.

– Den­ne mis­sil­tes­ten er spe­si­elt pro­vo­se­ren­de for­di den krys­ser over ter­ri­to­ri­et til Ja­pan. And­re sto­re mis­sil­tes­ter fra Nord-korea den se­ne­re tid har va­ert ret­tet nes­ten rett opp i luf­ta, så de har unn­gått luft­rom­met til Ja­pan, sier Kip­pe til Dags­avi­sen.

Kip­pe har ny­lig på­pekt at man må for­stå de nord­kore­ans­ke kjerne­vå­pen­trus­le­ne «som et press- og av­skrek­kings­mid­del, ikke som en selv­mords­vest».

– Det er all­tid både po­li­tis­ke og tek­nis­ke grun­ner til at Nord­korea ut­fø­rer mis­sil­tes­ter. Fra et vå­pen­tek­nisk per­spek­tiv vil Nord-korea over­be­vi­se seg selv og sine mot­stan­de­re om at dis­se mis­si­le­ne vil vir­ke som de skal når de ut­nyt­ter sitt ful­le rekke­vidde­po­ten­si­al, sier Kip­pe.

Det er øns­ket om dia­log som er bak­grun­nen for NordKoreas at­ferd, me­ner fle­re eks­per­ter.

– Nord-korea tror at ved å vise sine ev­ner, vil vei­en til dia­log åp­nes. Men den lo­gik­ken for­stås ikke av res­ten av ver­den, så det er ikke lett, sier pro­fes­sor Ma­sao Okon­gi ved Ja­pans Keio-uni­ver­si­tet til Reu­ters.

Aust­ra­lias uten­riks­mi­nis­ter Ju­lie Bis­hop er blant dem som kal­ler opp­sky­tin­gen for­hand­lings­tak­tikk.

– Det­te møns­te­ret har vi sett fra det nord­kore­ans­ke re­gi­met i fle­re ti­år. De trap­per opp sine pro­vo­se­ren­de hand­lin­ger inn­til de når et punkt der de set­ter seg ned for å for­hand­le. Jeg vel­ger å tro at det er slik også den­ne gang, sier Bis­hop.

Ja­pans stats­mi­nis­ter Shin­zo

Den er spe­si­elt pro­vo­se­ren­de for­di den krys­ser Ja­pan.

Hal­vor Kip­pe, FFI

Abe har rea­gert sterkt på ut­skyt­nin­gen, og har bedt om et haste­møte i FNS sik­ker­hets­råd for å dis­ku­te­re yt­ter­li­ge­re til­tak mot Nord-korea.

– De­res full­sten­dig uak­sep­tab­le hand­ling ved å sky­te opp en ra­kett over vårt land, er en sva­ert al­vor­lig trus­sel og full­sten­dig øde­leg­gen­de for fre­den og sik­ker­he­ten i re­gio­nen, sa Abe.

Må dem­pes

Også Ki­na rea­ger­te i går sterkt i en ut­ta­lel­se.

– Si­tua­sjo­nen er på briste­punk­tet og na­er ved å bli en full kri­se. Sam­ti­dig gir det­te mu­lig­het for å gjen­åpne freds­sam­ta­ler. Vi håper alle par­ter nå vil vur­de­re hvor­dan spen­nin­gen kan dem­pes, sa tals­mann Hua Chu­ny­ing i det ki­ne­sis­ke uten­riks­de­par­te­men­tet i går.

Han un­der­stre­ker at press og sank­sjo­ner ikke er det ful­le sva­ret mot Nord-korea. Ki­na me­ner det kan va­ere grunn­lag for sam­ta­ler der­som Nord­Korea inn­stil­ler sine ra­kett­opp­skyt­nin­ger sam­ti­dig som USA og Sør-korea stan­ser sine fel­les mi­li­taerøvel­ser. Ki­na me­ner også at den sto­re mi­li­taerøvel­sen som nå på­går i om­rå­det er med på å øve et stort press mot Nord-korea. Øvel­sen kom­mer sam­ti­dig med at det i fle­re uker har va­ert mer spent enn nor­malt rundt Nord-korea. I juli gjen­nom­før­te Nord-korea den and­re prøve­opp­sky­tin­gen av en in­ter­kon­ti­nen­tal ra­kett, som kan ten­kes å nå mot USA.

Ikke Guam

Opp­skyt­nin­gen i går blir tol­ket som et sig­nal om at Nord-korea kan gjø­re al­vor av trus­se­len om å tref­fe det ame­ri­kans­ke ter­ri­to­ri­et Guam i Stille­ha­vet. Men eks­per­ter på­pe­ker at ra­ket­ten ble sendt i ret­ning Ja­pan, og ikke mot Guam.

– Der­som nord­korea­ner­ne tes­tet na­er Guam vil­le det ha lagt mye press på pre­si­dent Trump om å sva­re til­ba­ke. Det at den gikk mot Ja­pan i ste­det, gir Trump en ut­vei, sier Ro­bert Kel­ly, pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap ved Pusan-uni­ver­si­te­tet i Sør-korea iføl­ge BBC.

as­ne.gullikstad@dags­avi­sen.no

FOTO: NTB SCANPIX

PROVOKASJON: Sør­korea­ne­re ser en ny­hets­sen­ding på en tog­sta­sjon i Se­oul, Sør-korea.

AL­VOR­LIG: Det er ster­ke re­ak­sjo­ner på den sis­te ut­skyt­nin­gen fra Nord-korea, del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.