In­gen svens­ke til­stan­der i Oslo

Dagsavisen - - Samfunn - BJØRN S. KRIS­TI­AN­SEN

For ar­bei­det med bo­ken, der du har fulgt Stov­ner-po­li­ti­et i over et år, stil­te du to spørs­mål: Vi­ser Stov­ner og Gro­rud­da­len kon­tu­re­ne av frem­ti­dens Nor­ge, og er po­li­ti­et be­redt til å tak­le ut­ford­rin­ge­ne som ven­ter? Hva fant du ut? – Jeg satt i bak­se­tet un­der ut­ryk­ning og fulg­te etter­forsk­nin­gen på na­ert hold. Gro­rud­da­len er Gro­rud­da­len, og jeg kan ikke si at res­ten av Nor­ge blir slik. Men her er det noen ut­ford­rin­ger jeg tror vi må ha et be­visst for­hold til, som fa­mi­lie­vold, aeres­re­la­tert vold og gjen­ger. Po­li­ti­et på Stov­ner må hånd­te­re mye, men jeg kan ikke si at det er svens­ke til­stan­der i Gro­rud­da­len, det blir alt­for uny­an­sert. Det er in­gen ste­der der po­li­ti­et ikke kan gå inn og gjø­re job­ben sin, det er in­gen «no go-so­ner», og jeg opp­le­ver at det er en gans­ke stor grad av til­lit mel­lom inn­byg­ger­ne og po­li­ti­et. Her har man va­ert flin­ke med fore­byg­ging og etter­ret­ning.

Og er po­li­ti­et be­redt til å tak­le en vi­de­re ut­vik­ling med ut­ford­rin­ger?

– Ja, po­li­ti­et har i dag god over­sikt. men ting for­and­rer seg fort, og det er skjørt til ti­der. Det er vans­ke­lig å si hva fram­ti­da brin­ger, men po­li­ti­et har god kon­troll. Om noen av de luk­ke­de grup­pe­ne får ut­vik­le seg, kan det bli tøf­fe­re. Det fin­nes ut­ford­rin­ger med gjen­ger og fa­mi­li­er som prak­ti­se­rer stren­ge aeres­ko­dek­ser.

Hvor­dan er det blitt som det er blitt?

– Først og fremst: Sam­men­lig­net med and­re land, går det bra. Det er en trend man­ge ste­der i euro­pe­is­ke byer med dra­bant­by­pro­ble­ma­tikk. Det er ut­ford­rin­ger knyt­tet til in­te­gre­ring, uten­for­skap, og fat­tig­dom – og jeg tror vi må snak­ke mer om det. Det er også litt for man­ge i Gro­rud­da­len som fal­ler uten­for – som slut­ter på sko­len og ikke kom­mer seg ut i jobb.

Hva håper du at bo­ken kan bi­dra til?

– Et­ter­tan­ke, en mer ny­an­sert de­batt, og kunn­skap. Jeg har fulgt det­te i et helt år, og fø­ler meg pri­vi­le­gert som har fått va­ere med og kan for­tel­le histo­ri­en fra inn­si­den. Det blir vik­tig å dis­ku­te­re det­te fram­over, og det er en styr­ke at vi har de­batt om det – der er det en for­skjell mel­lom Nor­ge og Sve­ri­ge.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Jeg had­de in­gen ty­pis­ke hel­ter, tror jeg. Jeg les­te As­te­rix-bla­der med stor in­ter­es­se, så han var kan­skje en slags helt.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Jeg er vel­dig for de­mo­kra­ti­et. Så alt som ut­ford­rer de­mo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter er jeg vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot.

Vel, Syl­vi List­haug sa sist uke at hun vil­le ut­ford­re men­neske­ret­tig­he­te­ne.

– Nå har ikke jeg hørt di­rek­te hva hun har sagt, jeg har bare fått med meg at det er blitt de­batt. Jeg vil ikke mene noe om det. Jeg opp­le­ver at Frp er for men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– En som kun­ne fik­set hei­sen. Jeg kan det ikke.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Det er man­ge. Men krigs­re­por­te­ren Se­bas­ti­an Jun­gers bok «Tri­be» er vel­dig bra. Han un­der­søk­te hvor­for det var slik at sol­da­ter leng­tet til­ba­ke til front­lin­jen etter at de kom hjem igjen til USA. Boka var et skarpt inn­legg i sam­funns­de­bat­ten.

bsk@dags­avi­sen.no

FOTO: PRI­VAT

For­fat­ter som har fulgt Stov­ner-po­li­ti­et i Gro­rud­da­len i et år. Kom­mer snart med boka «Nors­ke til­stan­der». Stå­le Økland (41)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.