Ond­skaps­fore­les­ning

Dagsavisen - - Samfunn -

Jon El­s­ter er en av Nor­ges mest kjen­te fi­lo­so­fer og sam­funns­fors­ke­re både i inn­land og ut­land. Han har de se­ne­re åre­ne va­ert sa­er­lig opp­tatt av spil­let mel­lom egen­nyt­te, ra­sjo­na­li­tet og det kol­lek­ti­ve. Han hol­der aeres­dok­tor­fore­les­nin­gen: «Om an­ger in his­tory», på Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.