Slik for­kla­rer de

• Valg­fors­ker: Små­par­ti­enes valg i år

Dagsavisen - - Samfunn - SO­FIE PRESTEGÅRD VALGFORSKEREN PARTITOPPEN VETERANEN

■ Det er sva­ert uvan­lig at Ar­bei­der­par­ti­et syn­ker på må­lin­ge­ne gjen­nom en valg­kamp. Nå lig­ger imid­ler­tid par­ti­et på 28,2 pro­sent på snit­tet av må­lin­ge­ne, iføl­ge Poll of polls.

Tirs­dag kom nok en sjokk­må­ling fra NRK der Ap til og med er mind­re enn Høy­re.

Den vi­ser også at med en drøy uke igjen til valget er det nes­ten én mil­lion vel­ge­re som ikke vet hva de skal stem­me.

Dags­avi­sen har snak­ket med kil­der i og uten­for par­ti­et for å kom­me na­er­me­re en for­kla­ring på par­ti­ets dra­ma­tis­ke ned­gang. – Ap har ikke lyk­tes i å va­ere ty­de­lig nok i leng­re tid. I de do­mi­ne­ren­de de­bat­te­ne, om inn­vand­ring og re­gje­rin­gens re­for­mer, har Ap va­ert uty­de­li­ge. Små­par­ti­ene der­imot er ty­de­li­ge­re. Sp er ty­de­lig på dis­trikt, MDG på mil­jø og Rødt på ulik­het. Da fal­ler Ap gjen­nom som et mo­de­rat og bredt par­ti. Det vir­ker ak­ku­rat nå som at det­te valget kan bli en sei­er for de små par­ti­ene, og at det er de sto­re par­ti­ene som fal­ler gjen­nom. Vel­ger­ne øns­ker seg et ty­de­li­ge­re bud­skap. Det gir små­par­ti­ene, og man ser i stør­re grad at vel­ger­ne tørr å sat­se på dem. Det er en trend vi har sett fle­re ste­der i Euro­pa. – Ap har ikke klart å un­der­byg­ge sin for­tel­ling om at det er en kri­se i Nor­ge som gjør at vi må skif­te re­gje­ring. I 2005 vis­te Ap fram tom­me svømme­bas­seng. I år er det in­gen som tror at vel­ferds­sta­ten kan rak­ne. På tross av olje­pris­fal­let opp­le­ver de fles­te vel­ger­ne at det går bra i Nor­ge. Sam­ti­dig ser vi at det er en­kel­te par­ti­er på venstre­si­den som kla­rer å mo­bi­li­se­re vel­ge­re. Men Ap kan ikke gjø­re som MDG og si at de vil skru igjen olje­kra­na. Da får de pro­ble­mer med LO. Det er et ek­sem­pel på hvor­dan Ap som et bredt par­ti har en stør­re ut­ford­ring med å mo­bi­li­se­re sine vel­ge­re enn de mind­re par­ti­ene som fron­ter én sak. – Det vi ser med de par­ti­ene som nå mo­bi­li­se­rer er at de i stor grad mo­bi­li­se­re på en­kelt­sa­ker. Vi er et bredt folke­par­ti, og skal rom­me hele den bred­den som fin­nes i lan­det vårt. Vi har én ho­ved­sak og det er ar­beid til alle. Det hand­ler ikke bare om le­dig­he­ten, men om fal­len­de sys­sel­set­tings­grad,

VALG 17: Med el­le­ve da­ger igjen til valget er lan­dets størs­te op­po­si­sjons­par­ti i trøb­bel. Hva skjer med Ar­bei­der­par­ti­et?

fle­re unge uføre, fle­re på ut­sida av ar­beid og sko­le, og hvor­dan det­te øker for­skjel­le­ne. Høy­re har kun fo­ku­sert på le­dig­hets­sta­ti­stik­ken, vi er opp­tatt av å snak­ke om fol­ke­ne som ram­mes av ar­beids­le­dig­het og uten­for­skap. Vårt sto­re pro­sjekt er at vi også i åre­ne som kom­mer skal kun­ne leve av ar­bei­det vårt her i Nor­ge, der­for har vi lagt fram en am­bi­sjon om 300.000 nye job­ber de nes­te 10 åre­ne.

I skatte­de­bat­ten me­ner hun Høy­re har kjørt en kam­pan­je som har tatt opp­merk­som­he­ten vekk fra hvor­dan de skal fi­nan­siere sine vel­ferdskutt, til en de­batt kun om Aps skatte­øk­nin­ger.

– Ja, vi vil øke skat­te­ne med 15 mil­li­ar­der for­di vi vet at god vel­ferd kos­ter, men alle som tje­ner i un­der­kant av 600.000 vil få lik el­ler la­ve­re skatt. De med mest skal bi­dra mest – det er et aer­lig svar til vel­ger­ne våre. Ap-ve­te­ran Bjørn To­re Go­dal har ikke mis­tet tro­en. Men også han me­ner de mind­re par­ti­ene stje­ler mye opp­merk­som­het.

– Jeg er op­ti­mist. Parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) gjor­de en strå­len­de inn­sats i du­el­len med stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) på NRK tirs­dag. Han klar­te i stør­re grad der å få fram de vik­ti­ge verdi­spørs­må­le­ne det­te valget hand­ler om. Det hand­ler om å styr­ke fel­les­ska­pet og gjø­re stat og kom­mu­ne bed­re i stand til å ut­fø­re sine kjerne­opp­ga­ver.

Go­dal er sam­ti­dig ty­de­lig på at Ap har fått en tøff valg­kamp.

– Det er blitt et mer kao­tisk po­li­tisk land­skap. Opp­merk­som­he­ten er mer ret­tet mot de mind­re par­ti­ene. Mye av usik­ker­he­ten i valget har va­ert knyt­tet til hvor­dan det går med MDG og SV, samt KRF og Venst­re. Det som har fått minst opp­merk­som­het er de po­li­tis­ke sa­ke­ne.

Det er blitt et mer kao­tisk po­li­tisk land­skap. Bjørn To­re Go­dal, Ap-ve­te­ran so­fie.preste­gard@dags­avi­sen.no

FOTO: NTB SCANPIX

VETERANEN: Bjørn To­re Go­dal (Ap) er tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter for Ar­bei­der­par­ti­et. Han har også va­ert for­svars­mi­nis­ter og han­dels­mi­nis­ter.

STRATEGEN: Parti­sek­reta­er Kjer­sti Sten­seng har det or­ga­ni­sasto­ris­ke an­sva­ret

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.