Tvi­ler på godt for­svar

Dagsavisen - - Samfunn -

FOR­SVA­RET: Kun 37 pro­sent me­ner Nor­ges for­svar er av god kva­li­tet, men hele 89 pro­sent er po­si­ti­ve til å ha et mi­li­ta­ert for­svar, vi­ser en un­der­sø­kel­se fra Folk og for­svar. An­de­len per­soner som er po­si­ti­ve til å ha et mi­li­ta­ert for­svar, er den høy­es­te si­den 2008. Un­der­sø­kel­sen gjen­nom­fø­res år­lig, og fle­re nord­menn har de sis­te åre­ne blitt po­si­ti­ve til første­gangst­je- nes­ten. Også i årets un­der­sø­kel­se har an­de­len økt, og lig­ger på 80 pro­sent. Det kom­mer også fram at langt fle­re er po­si­ti­ve til at Nor­ge skal bi­dra i NATO enn i EU. Av de spur­te me­ner 70 pro­sent at Nor­ge bør del­ta i Nato-ope­ra­sjo­ner som har et Fn-man­dat. Kun 44 pro­sent me­ner Nor­ge bør del­ta i EUS si­vi­le el­ler mi­li­ta­ere ope­ra­sjo­ner. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.