Rap­port: Like­stil­lin­gen svek­ket un­der de blå­blå

Dagsavisen - - Samfunn - BIRGITTE IVERSEN

LIKE­STIL­LING: 22 or­ga­ni­sa­sjo­ner me­ner like­stil­lin­gen er svek­ket un­der dagens re­gje­ring, vi­ser en ny rap­port til FNS Kvinne­kon­ven­sjons­ko­mi­té.

■ Den så­kal­te skyg­ge­rap­por­ten er skre­vet i for­bin­del­se med at nors­ke myn­dig­he­ter i no­vem­ber skal ek­sa­mi­ne­res i like­stil­lings­ar­beid av FNS kvinne­kon­ven­sjons­ko­mi­té i Genè­ve, noe som skjer hvert fjer­de år.

– Vi had­de man­ge kri­tis­ke merk­na­der også for fire år si­den un­der den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen, men si­den den gan­gen har ut­vik­lin­gen bare gått ned­over, sier Gro Lind­stad, dag­lig leder i FOKUS – Fo­rum for Kvin­ner og ut­vik­lings­spørs­mål.

Kri­tisk til Hor­ne

Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner re­gje­rin­gen på en rek­ke om­rå­der har svek­ket like­stil­lin­gen, blant an­net i den nye like­stil­lings­lo­ven som trer i kraft nes­te år. De er også skuf­fet over like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­nes (Frp) inn­sats.

– Vi har en like­stil­lings­mi­nis­ter som er sva­ert lite opp­tatt av like­stil­ling bort­sett fra der like­stil­lings­spørs­mål kan kob­les til et­nisk bak­grunn el­ler mus­lims­ke menn som dis­kri­mi­ne­rer, me­ner Lind­stad.

– Det at man kob­ler på det et­nis­ke per­spek­ti­vet hver gang det er snakk om like­stil­ling er en klar svek­kel­se av for­stå­el­sen for at vi har en rek­ke sto­re struk­tu­rel­le like­stil­lings­spørs­mål vi må gjø­re noe med i Nor­ge, sier Lind­stad.

Hun pe­ker på at FNS kvinne­kon­ven­sjons­ko­mi­té kom med en rek­ke kri­tis­ke merk­na­der om like­stil­lings­si­tua­sjo­nen i Nor­ge for fire år si­den, men me­ner re­gje­rin­gen i stor grad har ig­no­rert dis­se.

Hor­ne me­ner at kri­tik­ken ikke er over­ras­ken­de når det kom­mer fra fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner på venstre­si­den i norsk po­li­tikk.

– Jeg er stolt av at re­gje­rin­gen har ført en ak­tiv like­stil­lings­po­li­tikk på fle­re om­rå­der, og gått i bre­sjen for de kvin­ner som le­ver i vold, tvangs­ek­te­skap og so­si­al kon­troll, sva­rer Hor­ne.

Fle­re mid­ler­ti­di­ge kvin­ner

Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner fle­re av til­ta­ke­ne re­gje­rin­gen har gjen­nom­ført på ar­beids­livs­fel­tet er kvinne­fiendt­li­ge, sa­er­lig mu­lig­he­ten til økt bruk av mid­ler­ti­di­ge ar­beids­kon­trak­ter.

– Mid­ler­ti­di­ge ar­beids­kon­trak­ter er noe som i mye stør­re grad ram­mer kvin­ner og kvinne­do­mi­ner­te bran­sjer enn manns­do­mi­ner­te bran­sjer. Av de sto­re fag­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er det do­ku­men­tert at bru­ken av mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter nå er øken­de og at det­te i stør­re grad ram­mer kvin­ner, sier Lind­stad.

Hor­ne på sin side me­ner at mye av kri­tik­ken som kom­mer fra FOKUS er feil.

– Bru­ken av mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser har ikke gått opp, iføl­ge en rap­port fra Fafo, sva­rer Hor­ne i en epost til NTB.

Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne kri­ti­se­rer også re­gje­rin­gen for det de me­ner er mang­len­de inn­sats for å for­sø­ke å tet­te lønns­ga­pet mel­lom menn og kvin­ner i Nor­ge, samt for å ha re­du­sert for­eldre­kvo­ten til fed­re og med­mød­re. De me­ner også sam­men­slå­ing av like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven har ført til et sva­ke­re vern mot kjønns­dis­kri­mi­ne­ring.

– Ram­mer volds­ut­sat­te

Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner re­gje­rin­gen hel­ler ikke gjør nok for å be­skyt­te kvin­ner mot vold, og er sa­er­lig be­kym­ret for en lov­end­ring som in­ne­ba­erer at uten­lands­ke kvin­ner som gif­ter seg med nors­ke menn må ha minst 240.000 kro­ner i egen inn­tekt for å kun­ne søke selv­sen­ding opp­hold i Nor­ge.

– Det ram­mer både kvin­ner som blir ut­satt for vold i ek­te­ska­pet og kvin­ners selv­sten­di­ge rett til å få opp­hold i lan­det og få etab­le­re seg, sier Lind­stad.

Hor­ne pe­ker på at re­gje­rin­gen har he­vet den øvre straffe­ram­men for vold i na­ere re­la­sjo­ner fra 6 til 15 år.

– Vi inn­fø­rer of­fe­rom­sorgs­kon­tor i alle po­liti­dis­trik­te­ne og bare for i år har vi, sam­men med V og KRF, økt be­vilg­nin­ge­ne til kam­pen mot vold med en halv mil­li­ard kro­ner gjen­nom opp­trap­pings­pla­nen mot vold og over­grep. Da fal­ler kri­tik­ken på sin egen uri­me­lig­het, sier Hor­ne.

De 22 or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som har bi­dratt til rap­por­ten er Ad­vo­kat­for­enin­gen, Fag­for­bun­det, Norsk Syke­plei­er­for­bund, UNIO, Ut­dan­nings­for­bun­det, Nors­ke Kvin­ners Sa­ni­tets­for­ening, FO, FRI, JURK, Krise­sen­ter­sek­re­ta­ria­tet, Kvinne­fron­ten, Nor­ges­unio­nen av Sor­op­ti­mis­ter, Norsk Ju­rist­for­bund, MIRA Sen­te­ret, Nor­ges Kvin­ne- og Fa­mi­lie­for­bund, Norsk Kvinne­saks­for­ening, REFORM, SAFO, Zon­ta Nor­ge og SVS kvinne­po­li­tis­ke ut­valg. (NTB)

FOTO: ARNE OVE BERGO

DÅR­LI­GE­RE: Like­stil­lin­gen i Nor­ge er blitt dår­li­ge­re etter fire år med bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) i mi­nis­ter­sto­len, me­ner 22 or­ga­ni­sa­sjo­ner.

FOTO: BENTE BJERCKE

SKUF­FET: Gro Lind­stad, dag­lig leder i FOKUS – Fo­rum for Kvin­ner og ut­vik­lings­spørs­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.